Financiën

Financieel overzicht Berap 2022-1

Financieel overzicht Berap 2022-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel

Omschrijving

 Berap 1 

2023

2024

2025

2026

1.1.2

Statushouders en vluchtelingen

220.000

1.1.2

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

1.1.2

Formatie programma Maatschappelijke Voorzieningen

        38.000

1.2.1

Specifieke uitkering leefstijlinterventies

      135.427

1.2.1

 - Dekking SPUK leefstijlinterventies

     -135.427

1.3.1

Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking (zie doel 2.2.1)

       -37.008

       -37.008

       -37.008

       -37.008

       -37.008

1.3.2

Onderwijsachterstandenbeleid

      116.776

1.3.2

 - Dekking SPUK onderwijsachterstandenbeleid

     -116.776

1.3.3

Onderwijshuisvestingsbeleid

      885.325

1.3.3

 - Dekking stelpost Onderwijshuisvesting uit begroting 2022

     -885.325

Subtotaal programma 1. Samenleving

      337.992

        79.992

        79.992

        79.992

        79.992

2.1.1

Formatie Sociaal Wijkteam (zie ook doel 1.3.1; 2.3.1, 8.2.1 en 10.1.1)

1.563.138

1.026.583

1.026.583

1.026.583

1.026.583

2.1.3

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)

      275.000

      275.000

      275.000

      275.000

      275.000

2.2.1

Subsidie vluchtelingenwerk

        59.000

2.2.1

Regionaal mobiliteit en actieteam Regio Zwolle

      266.250

2.2.1

 - Dekking Rijksbijdrage

     -266.250

2.2.1

Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen

      796.073

      796.073

      796.073

      796.073

      796.073

2.2.1

 - Dekking SPUK Inburgeringsvoorzieningen

     -796.073

     -796.073

     -796.073

     -796.073

     -796.073

2.2.1

Integratieuitkering Inburgeringsvoorzieningen (zie ook doel 10.1.1)

      497.883

2.3.1

Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking (zie doel 2.2.1)

 -1.182.314

 -1.182.314

 -1.182.314

 -1.182.314

 -1.182.314

2.3.2

Afwijking op kosten Jeugdzorg

   2.900.000

2.3.2

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)

      225.000

      225.000

      225.000

      225.000

      225.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

   4.337.707

      344.269

      344.269

      344.269

      344.269

3.1.2

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

3.3.1

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)

        24.000

        24.000

        24.000

        24.000

        24.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

        44.000

        44.000

        44.000

        44.000

        44.000

4.3.1

Extra Rechtsbescherming (zie ook doel 8.2.1)

25.284

Subtotaal programma 4 Inkomen

25.284

5.1.1

Overheveling budget Europees subsidieprogr. Leader (6.4.2 naar 5.1.1)

82.029

5.1.1

Doelwijziging verkenning Hessenpoort 3 en 4; van 6.1.2 naar 5.1.1

        16.256

5.3.1

Kunst in de openbare ruimte: ontsluiting

        50.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

      148.285

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

6.1.1

NOVI gebied Regio Zwolle

100.000

6.1.1

Regie woningbouw

      314.000

6.1.1

 - Dekking budgetruimte strategische tafel

       -42.000

6.1.1

 - Dekking uit bestaand project Versnelling woningbouw

       -50.000

6.1.1

 - Dekking overige diciplines tijdschrijven binnen bestaande projecten

     -120.000

6.1.1

 - Dekking uit budget Schaalsprong woningbouw

     -102.000

6.1.2

Transformatie Oosterenk Watersteeg

        60.000

6.1.2

Holtenbroek

134.000

6.1.2

Harculo

25.000

6.1.2

Doelwijziging verkenning Hessenpoort 3 en 4; van 6.1.2 naar 5.1.1

       -16.256

6.1.3

Invoering Omgevingswet FLO (zie ook doel 10.1.1)

      200.000

6.1.3

Wet Kwailiteitsborging voor het Bouwen (WKB)

        67.000

6.1.3

 - Dekking gereserveerde middelen in reserve NUTW Fysiek

       -67.000

6.1.5

Uitvoering geven aan gevolgen Didam arrest

        50.000

6.2.2

Wonen en zorg

   1.000.000

6.2.2

 - Dekking rijksbijdrage  stimulans regeling

 -1.000.000

6.3.1

Hoge nood; openbare toiletvoorzieningen

        25.000

6.3.1

Beheer openbare ruimte Spoorzone (naar doel 7.1.2 en 7.1.3)

-85.543

6.3.2

Bicycle Intelligente transport systemen (B-ITS)

        70.000

6.3.3

Parkeren- uitbreiding formatie adviseur verkeerskundige

        22.800

        62.900

        62.900

        62.900

        62.900

6.3.3

 - Dekking uit Parkeerreserve

       -22.800

       -62.900

       -62.900

       -62.900

       -62.900

6.3.3

Koersdocument parkeren

        90.000

6.3.3

 - Dekking uit Parkeerreserve

       -90.000

6.3.3

Parkeren- uitbreiding formatie fietscoaches handhaving

        78.500

6.3.3

 - Dekking uit Parkeerreserve

       -78.500

6.4.1

Afronding diverse projecten energietransitie; overheveling proj. en B+L

                   0

6.4.2

Overheveling budget Europees subsidieprogr. Leader (6.4.2 naar 5.1.1)

       -82.029

6.4.2

Actualisatie groen en recreatiebeleid; kredietverhoging (zie ook doel 7.1.3)

        27.552

6.4.2

 - Dekking uit budget  B+L doel 6.4.2

       -17.552

6.4.4

Tegeltaxi 2022

        25.000

6.4.4

Climate Campus; Europese subsidie

546.445

6.4.4

 - Dekking Europese subsidie

     -546.445

6.4.4

Klimaatadaptatie; kredietverhoging

      213.651

6.4.4

 - Dekking bijdrage B+L

       -63.651

6.4.4

 - Dekking uit GRP

     -150.000

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

      515.172

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

7.1.1

Bewonersinitiatieven en Mjn Wijk

48.500

7.1.1

 - Dekking reserve nutw Fysiek

-48.500

7.1.1

Festival Stadshagen ondersteunen

15.000

7.1.1

Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren Stadsdeel Midden (zie ook doel 10.1.1)

        56.000

7.1.1

Herinrichting Stinspark

      175.000

7.1.1

 -Dekking externe bijdragen

     -175.000

7.1.2

Aanpassen parkeerstrook Benthuisstraat

        20.000

7.1.2

Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; onderhoudskosten

        58.700

        78.250

        78.250

        78.250

        78.250

7.1.2

Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; deel afkoopsom

 -1.500.000

7.1.2

Veiligheid en gezondheid

        90.000

7.1.2

Programmeren/prioriteren van het Meerjaren Opgave Programma (MJOP)

      115.000

7.1.2

Beheer openbare ruimte Spoorzone (van doel 6.3.1)

        81.080

7.1.3

Stormschade aan bomen

      284.300

7.1.3

Actualisatie groen en recreatiebeleid; kredietverhoging - Dekking uit budget B+L doel 7.1.3 (zie doel 6.4.2)

       -10.000

7.1.3

Beheer openbare ruimte Spoorzone (van doel 6.3.1)

           4.463

7.1.3

Afrondende werkzaamheden project Nationaal Landschap IJsseldelta

        60.000

7.1.3

 - Dekking reserve Vastgoed

       -60.000

7.1.4

Formatie programma Maatschappelijke Voorzieningen

        69.600

7.1.4

Stagnatie kosten herbestemming Luttekestraat 35

      295.000

        14.750

        14.750

        14.750

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2024 uit algemene middelen

     -295.000

7.1.4

Vaste inrichtingskosten Diezerstraat 80

      360.000

        39.600

        39.600

        39.600

        39.600

7.1.4

 - Dekking: extra huurinkomsten Vastgoed

     -360.000

       -39.600

       -39.600

       -39.600

       -39.600

7.2.3

Handhavingsnota Veiligheid en Openbare ruimte

        50.000

7.2.3

Juridisch beleid Openbare orde en openbare ruimte

        40.000

7.2.3

 - Dekking uit al toegekend budget voor uitbreiding BOA'S

-45.000

-2.670

-2.670

-2.670

-2.670

7.2.4

Verkeersveiligheid en wijkverkeersvragen

        80.000

7.2.4

Herinrichting Industrieweg

        75.000

7.2.4

Kleine verkeersmaatregelen 2021

292.593

7.2.4

 - Dekking reserve NUTW Fysiek

     -106.938

7.2.4

 - Dekking bijdrage rijk en provincie

     -185.655

7.3.2

Riolering subsidie WDOD en overlopende posten 2021

      433.665

7.3.2

 - Dekking  Voorziening riolering

     -375.814

7.3.2

 - Dekking bijdrage waterschap

       -57.851

7.3.4

Omgevingsveiligheidsdienst

        26.000

        26.000

        26.000

7.3.4

Lelystad airport en luchtvaart

        17.000

7.3.4

Omgevingsdienst; begrotingswijziging 2022

       -36.000

7.3.4

Schone lucht

        50.000

7.3.4

Specifieke uitkering PFAS en andere ZZ-stoffen binnen het GBP

        75.203

      124.000

7.3.4

 - Dekking subsidie regeling SPUK bodem overbruggingsjaar 2021

       -75.203

     -124.000

7.3.4

Technische wijziging geluidsanering; krediet (zie ook doel 10.1.1)

      390.716

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

       -68.141

      101.580

      116.330

        90.330

        90.330

8.1.2

Content creator sociale media tbv het bestuurInformant

47.000

8.1.2

Vernieuwing participatieaanpak

100.000

8.1.2

Zwolle gaat AAN (zie ook doel 10.1.1)

        80.000

8.1.2

Formaliseren begroting Regio Zwolle

   3.042.373

8.1.2

 - Dekking bijdrage regio gemeenten, provincie en restantbudget 2021

 -3.042.373

8.2.1

 Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking (post 600k POK gelden) (zie doel 2.1.1)

     -236.555

8.2.1

Extra Rechtsbescherming - Dekking (post 600k POK gelden) (zie doel 4.3.1)

       -25.284

8.2.1

Transitie dienstverleningsplatform Dimpact

      281.750

      341.750

      141.000

      141.750

      141.750

8.2.1

 -  Dekking uit de Bedrijfsvoeringsreserve

     -281.750

     -341.750

     -141.000

     -141.750

     -141.750

8.2.1

PVA verbeterslag kwaliteit van de stukken voor het bestuur

        60.000

8.2.1

 - Dekking uit doel 8.2.1 (post 600k POK gelden)

-60.000

8.2.1

Dienstverlening en toegankelijke stad

210.000

-89.000

-89.000

-129.000

-189.000

8.2.1

 - Dekking uit doel 8.2.1 (post 600k POK gelden)

     -210.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

       -34.839

       -89.000

       -89.000

     -129.000

     -189.000

9.1.1

CAO gevolgen 2022; thuiswerkvergoeding

233.083

9.1.1

 - Dekking uit loonsom afdelingen

     -233.083

9.1.1

Verbouwing Stadskantoor tbv BOA'S

        45.000

           2.670

           2.670

           2.670

           2.670

9.1.1

Vervanging dienstauto's 2022

      264.250

9.1.1

 - Dekking uit vrijvallende kapitaallasten inruilauto's

     -264.250

9.1.3

Formatie afdeling informatievoorziening

        50.000

9.1.3

Buurt voor Buurt

150.000

9.1.3

ICT van investering naar exploitatie; hogere bijdrage ONS

      399.500

9.1.3

 - Dekking lagere kapitaallasten ICT en vervallen BYOD vergoeding

     -399.500

9.1.3

Technische wijzigingen binnen programma 9

                   0

9.1.4

Formatie Sociaal Wijkteam; overheadkosten (zie ook doel 10.1.1)

      192.739

      192.739

      192.739

      192.739

      192.739

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

      437.739

      195.409

      195.409

      195.409

      195.409

10.1.1

Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 2.1.1 en 9.1.4)

-300.000

10.1.1

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO - Dekking Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 1.1.2; 2.3.1; 2.3.2; 3.1.2 en 3.3.1)

     -661.000

     -661.000

     -661.000

     -661.000

     -661.000

10.1.1

Invoering Omgevingswet FLO - Dekking middelen gemeentefonds (zie doel 6.3.1)

     -200.000

10.1.1

Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren Stadsdeel Midden - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 7.1.1)

       -56.000

10.1.1

Omgevingsveiligheidsdienst - Dekking gemeentefonds

       -26.000

       -26.000

10.1.1

Zwolle gaat AAN - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 8.1.2)

       -80.000

10.1.1

 - Dekking toevoegen aan stelpost functioneel te ramen inkomsten 

        89.000

        89.000

      129.000

      189.000

10.1.1

OZB

       -21.000

10.1.1

Externe rente/renteverrekeningen

      131.000

10.1.1

Kosten als gevolg van stijging energieprijzen

   1.500.000

10.1.1

Vrijval kapitaallasten

     -474.000

10.1.1

 - Dekking: Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 2.2.1)

     -497.883

10.1.1

 - Dekking uit reserve NUTW Fysiek (zie doel 7.3.4)

     -390.716

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

 -1.049.599

     -598.000

     -598.000

     -532.000

     -472.000

Totaal

   4.693.600

        78.250

        93.000

        93.000

        93.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25