Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Zwolle is een gastvrije en toegankelijke gemeente. Inwoners, bedrijven, bezoekers, forensen en vervoerders hebben volop keuzevrijheid bij het plannen van hun reis. Zwolle is een belangrijk scharnierpunt voor verkeer, zowel via het water, de weg, het fietspad als het spoor. We zijn het tweede spoorknooppunt van Nederland, we kennen het hoogste fietsgebruik binnen de stad van de wereld én we hebben een uitstekende autobereikbaarheid.

Een goede mobiliteit draagt bij aan onze economisch sterke positie en regionale aantrekkingskracht, met een goede bereikbaarheid voor inwoners, forensen, logistiek verkeer, studenten en scholieren. We behoren tot de steden met het grootste aandeel verkeer dat iedere dag vanuit de regio naar de stad reist, het Daily Urban System van Zwolle.

Om Zwolle in de toekomst toegankelijk en bereikbaar te houden, gaan we vaker de fiets pakken, met deelmobiliteit rijden of met het openbaar vervoer reizen. Conform het STOP-principe zetten we in op het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke en herkenbare loop- en doorfietsroutes, lanen en wegen en het wijzigen van het mobiliteitsgedrag: meer fietsgebruik in plaats van de auto. Met het oog op de verduurzaming van mobiliteit zetten we, vraag gestuurd, in op het realiseren van elektrische laadpalen om elektrisch rijden aan te moedigen en willen we de samen met partners de realisatie van mobiliteitshubs onderzoeken. Aanvullend willen we toe naar minder, kleinschaliger en schoner vrachtvervoer in de stad. Deze aanpak sluit aan bij ons bestaande actieplan Stadslogistiek en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (kortweg: ZES).

Door te investeren in duurzame en inclusieve mobiliteitsoplossingen, slimme doorstromingsmaatregelen met verkeersmanagement en goede alternatieven voor (vracht)autoverkeer kan onze stad een verdere groei ook voor het verkeer faciliteren. We streven naar meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, in combinatie met de auto zodat onze stad voor alle vervoerwijzen bereikbaar blijft en we voldoende keuzevrijheid in mobiliteit blijven garanderen.  

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
  • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
  • Bestemmingen gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets of te voet.
  • De buitenruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
  • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt geborgd.
  • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) en moment kiezen, en prioriteit geven aan schoon vervoer.
  • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de  bedrijventerreinen.
  • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven op het gebied van Centrumgebied (Spoorzone en Binnenstad), klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Spoorzone

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Hoge nood; openbare toiletvoorzieningen

Aanvullende uitgaven€ 25.000

De gemeente Zwolle streeft naar een gastvrije, toegankelijke en inclusieve samenleving voor iedereen. Onderdeel daarvan is een goede openbare ruimte met kwaliteit van functies in de buitenruimte waar ‘’buitengeluk’’ ervaren kan worden door iedereen. Met een groeiend aantal inwoners in Zwolle, wordt dan ook intensief gebruik gemaakt van de openbare ruimte. De uitgangspunten voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte zijn vastgelegd in de ‘’Visie op de toegankelijkheid van de openbare ruimte’’. In deze visie staat dat in Zwolle voor de hele stad een basisniveau voor de toegankelijkheid geldt en voor belangrijke bestemmingen in en rond voorzieningen die veel publiek trekken een hoog toegankelijkheidsniveau. Dit vraagt om eisen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, waaronder integraal beleid voor (openbare) toiletvoorzieningen.

Al jaren krijgen we als organisatie vragen binnen over openbare toiletten. Ook is er de afgelopen jaren door diverse partijen, Toegankelijk Zwolle, inwoners en ambtenaren aandacht gevraagd voor openbare toiletvoorzieningen in Zwolle. Door onder andere de toenemende groei van de stad en de vergrijzing van de samenleving wordt het belang van goede voorzieningen steeds groter. Ook passen goede voorzieningen in de openbare ruimte bij een gastvrije, toegankelijke en inclusieve stad. Op dit moment is het aantal openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen in Zwolle beperkt en ontbreekt het aan beleid met duidelijke kaders. Waar de gemeente Zwolle in 2018 op plek nummer 4 in de ranglijst stond, staat Zwolle nu op plek nummer 32 van de toilet vriendelijkste gemeenten in Nederland.

Voor het treffen van maatregelen op korte termijn is € 25.000 nodig.

Dit betreft zaken als meedoen met de hoge nood app; zichtbaarheid en promotie van de openbare toiletten en het sluiten van een convenant over openbare (toegankelijke) toiletten met horeca en winkels in Zwolle. En via het convenant bijdragen aan onderhoud van opengestelde toiletten

Beheer openbare ruimte Spoorzone

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 7.1.2 en 7.1.3 onderdeel "Beheer openbare ruimte Spoorzone"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25