Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.3 We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Zwolle heeft circa 7.400 gereguleerde autoparkeerplaatsen (vergunninghouders en betaalde plaatsen op straatniveau) en circa 3.400 openbare parkeerplaatsen achter een slagboom. Daarnaast beschikt Zwolle over circa 2.400 stallingsplaatsen (bewaakt en onbewaakt) voor fietsers in de binnenstad. Het is belangrijk dat de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans is. Parkeren is onderdeel van de bereikbaarheidsketen en daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. Een goede balans draagt bij aan de leefbaarheid (parkeren bij de bestemming of thuis) en het milieu (voorkomen van zoekverkeer).

In het centrumgebied, maar ook in andere delen van de stad ontstaat door o.a. de verstedelijking van onze stad een extra vraag naar parkeerplaatsen, zowel voor fietsen als voor auto’s. Onderzoek toont echter aan dat er ook nog winst te behalen valt door de beschikbare parkeervoorzieningen beter te benutten. In ons streven naar toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen zetten we in eerste instantie in op het verlagen van de vraag naar parkeerplaatsen voor autoverkeer. Parkeerdruk willen we terugdringen door bij nieuwbouwwoningen te bouwen voor bewoners die – evenals hun bezoekers – eerder kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, bus of slimme, klantvriendelijke MaaS-concepten (Mobiliteit als een Service) zoals woonconcepten mét toegang tot een (elektrische) deelauto, of die meer waarde hechten aan een groene en aantrekkelijke woonomgeving.

Door te kiezen voor zowel  openbare parkeerplaatsen als  privégarages en –terreinen kunnen zowel bewoners als bezoekers gebruik maken van deze parkeerplaatsen en benutten we de aanwezige capaciteit optimaal. Daarmee vergroten we de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze historische binnenstad voor bezoekers zonder dat het aantal parkeerplaatsen afneemt.

Met parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s in gebouwde voorzieningen  behouden we een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met veel plek voor groen, spelen, lopen en fietsen. Ook verkennen we de mogelijkheid van meer goed bereikbare autoparkeerlocaties aan de randen van de (binnen)stad voor onze groeiende groep bezoekers en  bewoners. De toenemende extra parkeerdruk in met name de wijken mag niet ten koste gaan van ruimte voor spelende kinderen, groen en recreatie. Dat vraagt bijvoorbeeld om aandacht voor alternatieve parkeeroplossingen, zoals parkeren aan de randen van een wijk en betere mogelijkheden voor fietsparkeren in de wijken. We onderzoeken met hen welke maatregelen er nodig zijn om naast het groen en de speelruimte, ook voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen te behouden.

Criteria

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen, zodanig dat:

 • Inwoners tevreden zijn over parkeren in Zwolle.
 • Er goede spreiding van parkeerplaatsen is over de stad.
 • Er voldoende parkeervoorzieningen voor de auto zijn.
 • Er voldoende kwalitatief goede parkeervoorzieningen zijn voor de fiets in en rond het centrumgebied en in de spoorzone.
 • De bestaande parkeervoorzieningen van zowel de gemeente als bedrijven optimaal benut worden.
 • De parkeervoorzieningen voor fiets en auto kwalitatief goed, veilig en klantvriendelijk zijn en passen bij de karakteristieken van de wijken van de stad en haar bewoners en bezoekers.
 • Het exploitatieresultaat van parkeren op basis van marktconforme tarieven voldoende ruimte biedt voor noodzakelijke toekomstige investeringen.
 • Er extra aandacht is voor parkeren in o.a. het centrumgebied en de schilwijken er omheen Hanzeland/station, Oosterenk en woonomgeving en omgeving Deltion/ Obrechtstraat, waarbij ook private partners zo mogelijk worden ingeschakeld.
 • De vraag naar stallingsvoorzieningen afneemt door een hogere inzet van deelfiets en deelauto.
 • Het gebruik van fietsenstallingen gestimuleerd wordt door voor de gebruiker gratis bewaakte voorzieningen aan te bieden met service.
 • Overlast door verkeerd gestalde fietsen wordt teruggedrongen.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Parkeren; uitbreiding formatie adviseur verkeerskundige

Budgettair neutraal

In verband met de grote opgaven voor de stad (extra woningen, klimaatadaptatie, energietransitie) en de gevolgen hiervan voor Mobiliteit en Parkeren, is er een dringende behoefte om de vacatureruimte met 0,44 fte uit te breiden naar 1 fte om daarmee te kunnen voorzien in de grote parkeervraagstukken die op ons afkomen (visiedocument Parkeren, autoluw maken stedelijk centrum, mobihubs, digitalisering parkeerketen, elektrisch laden, etc.).

Door het vertrek van een collega (per 1 jan 2022) met een gecombineerde functie (0,44 parkeeradviseur, 0,56 fte verkeerskundige Centrum) moet deze vacature opnieuw ingevuld worden.

Voor 2022 is een bedrag nodig van € 22.800 en vanaf 2023 betreft het een bedrag van € 62.900. Dekking vindt plaats ten laste van de Parkeerreserve.

Koersdocument parkeren

Budgettair neutraal

In 2016 is het huidige beleidsdocument “Koersdocument Parkeren 2016 - 2020” vastgesteld. Dit parkeerbeleid/ parkeervisie is aan herziening, modernisering en doorontwikkeling toe, omdat het niet meer toereikend is om de uitdagingen op het gebied van parkeren van vandaag en morgen adequaat op te lossen. Modernisering biedt kansen voor de gewenste en geplande versnelling van de woningbouw, die vooral binnenstedelijk plaatsvindt en vraagt om maatwerk, innovatievere oplossingen en andere mobiliteitsconcepten.

In de diverse vastgestelde beleidsvisies op de openbare ruimte, zoals de Mobiliteitsvisie eind 2019 en de Omgevingsvisie medio 2021 is een aantal nieuwe richtinggevende uitgangspunten op het gebied van mobiliteit en parkeren geschetst. Zo is het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, MaaS en Privé vervoer) geïntroduceerd, kiezen we voor multifunctionele inbreiding van woningen in plaats van uitbreiding en streven we naar het verlagen van het autobezit en daarmee de parkeervraag.

De stad groeit, de huidige manier van parkeerbeleid en toepassen van parkeernormen sluit niet meer aan bij de gewenste transitie. Er is behoefte aan maatwerk, waarbij er grote behoefte is aan herziening en doorontwikkeling van het huidige Koersdocument. Dit vraagt om een nieuwe visie op parkeren, waarbij het waarborgen van de mobiliteit (of mobiliteitsnorm) centraal staat en niet een parkeernorm. Om hierin te voorzien willen we in 2022 dit proces starten, omdat dit niet (meer) kan wachten.

Voor de herziening en doorontwikkeling van het Koersdocument is een bedrag nodig van € 90.000. Dekking vindt plaats ten laste van de Parkeerreserve.

Parkeren; uitbreiding formatie fietscoaches handhaving

Budgettair neutraal

Met het instellen van een vergroot voetgangersgebied in het hart van de binnenstad, verbetering van de fietsroutering en stimuleren van fietsparkeren in de stallingen, is vergrote inzet van fietscoaches en -handhaving noodzakelijk. Dit zal vooral publieksvriendelijk worden opgepakt, wat extra inzet vraagt.

Het gaat om uitvoering van staand beleid waarbij een uitbreiding van het areaal plaatsvindt waarop gehandhaafd wordt. Met de uitbreiding van dit voetgangersgebied is in 2022 1 ½ fte extra inzet noodzakelijk hetgeen een budget van € 78.500 vergt. Dekking is voorzien uit de Reserve Parkeren.

De structurele inzet vanaf 2023 wordt bepaald aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan. Deze uitbreiding van inzet wordt gevraagd bij de begroting 2023

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25