Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Het veranderend klimaat raakt alles wat we doen: wonen, werken en recreëren. Klimaatadaptatie raakt dus alle beleidssectoren.  Naast klimaatverandering staat  Zwolle voor een groeiopgave en wil de stad samen met de regio de transitie maken naar duurzame energie.  Dat betekent dat er  ruimtelijke uitdagingen zijn op het gebied van  bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, energietransitie, water en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er sociaal-maatschappelijke opgaven als radicalisering, werkloosheid, arbeidsmigratie en vluchtelingen.  De coronacrisis maakt een groene, leefbare woonomgeving voor inwoners nog belangrijker.

Klimaatadaptatie is een transitieopgave, net als de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. We zien klimaatverandering  als kans voor een duurzame, inclusieve leefomgeving. Sterker nog, door de stad en de regio nog aantrekkelijker te maken om in te leven, te werken en te recreëren, willen we graag een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Door intensief samen te werken in de regio met overheden, ondernemers en onderwijs, koersen we op een duurzame toekomst. Daarbij we zetten we kwetsbaarheid om in weerbaarheid.

De regio Zwolle is als deltagebied kwetsbaar voor klimaatverandering door botsende systemen. De regio wordt ingeklemd door periodes van zowel meer als minder water vanuit het achterland en zowel hogere als lagere waterpeilen op het IJsselmeer in combinatie met hoosbuien en extreem droge perioden in de regio zelf. Weersextremen in het kwadraat.

We bekijken de te nemen maatregelen steeds integraal, en in relatie tot de ons omringende regio, die feitelijk geen grenzen kent. Zo werken we samen met Waterschap, Rijk, Provincie en Regio Zwolle aan een klimaat robuuste, veerkrachtige regio Zwolle. Dit sluit aan op de koers die gekozen wordt in het NOVI-gebied Regio Zwolle, als klimaatbestendige groeiregio. We nemen deel in diverse verbanden op regionaal,  landelijk en internationaal niveau. We zien grote kansen in kennisuitwisseling en met Climate Campus stimuleren nieuwe netwerken en innovatie.

Om onze ambities (2050 klimaatbestendig ingericht en kansen van klimaatbestendige ontwikkeling verzilveren) en doelstelling waar te kunnen maken is het nodig dat wij:

 • Structureel klimaatadaptief handelen.
 • Samenwerking zoeken intern en met onze partners
 • De kansen benutten die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken.
 • Klimaatadaptatie zoveel mogelijk  integreren in andere projecten en opgaven zoals de energietransitie, gezondheid en wonen.

Criteria

We verweven klimaatadaptatie in alle activiteiten van de gemeente en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta, zodanig dat:

 • Uitvoering wordt gegeven  aan de strategie voor klimaatadaptatie zoals dit is verwoord in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, waarbij ingezet wordt op een robuust regionaal watersysteem, een stedelijk groenblauw netwerk en sponswerking op wijk- en perceelniveau.
 • Klimaatadaptief handelen het 'nieuwe normaal' is, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten .
 • Er een goede infrastructuur voor slim samenwerken is gerealiseerd.
 • Pilotprojecten worden uitgevoerd, openbare ruimte klimaatbestendig wordt beheerd en onderhouden en lopende projecten zo klimaatbestendig mogelijk worden uitgevoerd.
 • Gebiedsgericht gewerkt wordt aan klimaatadaptatie.
 • Investeringen van derden in de stad benut worden voor klimaatadaptatie.
 • We zelfbewust vormgeven aan onze koploperpositie en we fungeren als landelijke proeftuin voor een klimaatbestendige delta

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Climate Campus; europese subsidie

Budgettair neutraal

Gemeente Zwolle werkt vernieuwend samen aan een klimaatbestendige en economisch krachtige IJssel-Vechtdelta. De gemeente is één van de initiatiefnemers van het netwerk  “Climate Campus” waarin overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven samenwerken aan het versnellen van klimaatadaptatie en het stimuleren van nieuwe economie. Uniek is de actieve koppeling van het professionele netwerk aan de lokale gemeenschap

Voor de periode 2021-2026 is er  een Europese subsidie LIFE-IP voor Nederland van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is voor de Climate Campus een subsidie ad. € 546.445 toegekend. Deze subsidie is bedoeld voor het versnellen van de implementatie van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en daarmee de transitie naar een klimaatbestendig Nederland. Dit bedrag wordt met deze wijziging toegevoegd aan de Begroting 2022.

Klimaatadaptatie; kredietverhoging

Budgettair neutraal

Vanuit de reguliere middelen is een bedrag ad. € 63.651 toegevoegd aan het project klimaatadaptatie.

Daarnaast wordt er in 2022 € 150.000 van uit Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschikbaar gesteld. Hierdoor kan het krediet worden verhoogd met € 213.651

Tegeltaxi

Aanvullende uitgaven€ 25.000

In 2021 heeft Zwolle na een motie van GroenLinks meegedaan met het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Heel veel Zwollenaren hebben hieraan meegedaan. Zij hebben tegels uit hun tuin weggehaald en hun tuin groener gemaakt. Iedereen kon zo een steentje bijdragen om onze stad klimaatadaptief te maken. Door het enthousiasme van zoveel Zwollenaren heeft Zwolle de negende plaats in het klassement veroverd. Inwoners konden gebruik maken van de Tegeltaxi om hun tegels te laten afvoeren. Dat werd zeer gewaardeerd. De Tegeltaxi heeft twee rondes door de stad gereden en heeft in totaal 487.160 kg aan tegels en andere verharding opgehaald. Dit komt omgerekend naar tegels neer op 51.280 tegels. Een resultaat om trots op te zijn.  De Tegeltaxi was een initiatief van ROVA en gemeente Zwolle. Het NK Tegelwippen en de tegeltaxi passen in het beleid van de gemeente Zwolle om de stad te vergroenen en hierbij inwoners bij te faciliteren.

In 2022 wil Zwolle de bestaande activiteit voortzetten en opnieuw meedoen met het NK Tegelwippen. We willen de Tegeltaxi één ronde laten rijden. Inzet van de Tegeltaxi kost geld. Hiervoor is een budget nodig van € 25.000,-- voor ophalen, afvoeren en verwerken van gewipte tegels. Een deel van het gevraagde budget is nodig voor communicatieactiviteiten om de Tegeltaxi onder de aandacht te brengen van inwoners.

In 2022 gaan we ook op zoek naar een manier om dit type initiatieven gericht op het vergroenen van tuinen te borgen in de lijnorganisatie.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25