Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.2.2 We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens

De leidraad 30-40-30 betekent dat 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale huurwoningen en goedkope koop. Daarmee wil de gemeente voorzien in voldoende sociale huur in Zwolle. Om te zorgen dat corporaties ook positie krijgen in gebiedsontwikkelingen en projecten waar de gemeente geen gronduitgifte doet, is in de Prestatieafspraken opgenomen dat de gemeente erop stuurt dat de corporaties daar positie krijgen om sociale huur te realiseren. De Prestatieafspraken zijn verder gericht op de verdeling van de sociale huurwoningen, op betaalbaarheid, leefbaarheid en Wonen & Zorg. Tenslotte zijn prestatieafspraken gemaakt over klimaatadaptief bouwen, de energietransitie binnen de sociale woningbouw en over circulair bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.  Jaarlijks werken gemeente, corporaties en de huurdersorganisaties de Prestatieafspraken uit in een jaarschijf en wordt jaarlijks een volkshuisvestelijk verslag gemaakt.

Criteria

We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens, zodanig dat:

 • Het aanbod wordt vergroot:
  • Het aanbod voor de primaire doelgroep groeit in de periode 2020-2023 met minimaal 700 sociale huurwoningen. Corporaties streven ernaar op de groei van de voorraad gelijk op te laten lopen met de groei van de stad. Bij de versterkte groei waarin Zwolle nu zit, zal de sociale huur ook meegroeien.
  • De te realiseren woningen passen grotendeels (80%) binnen de huurtoeslaggrenzen (van € 633  voor 1/2 persoons huishoudens/ € 678 per maand voor meerpersoons huishoudens, prijspeil 2021).
  • De gemeente stuurt erop dat corporaties in projecten en gebiedsontwikkelingen waar de gemeente geen gronduitgifte doet, voldoende sociale huur kan realiseren.
 • De meest kwetsbare groepen krijgen prioriteit:
  • De woonruimteverdeling zorgt dat 66% van de woningzoekenden met een urgente woonvraag binnen 6 maanden een woning hebben (indien zij binnen de spoedmodule minimaal 2x per week reageren).
  • Het afwegingskader binnen het woonruimteverdeelsysteem wordt jaarlijks herzien.
  • Hoewel de taakstelling voor de huisvesting van statushouders is verdubbeld in 2021, zet Zwolle zich maximaal in die te halen.
  • Mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen door een passend woningaanbod in een geschikte woonomgeving, met een goede aansluiting op intramuraal wonen wanneer dat nodig is.
 • Bij de verdeling van de woonruimte sturen we op een doorstroom zodat de juiste woningen beschikbaar komen voor de doelgroep en wij een ongewenste concentratie van doelgroepen voorkomen.
 • De huurverhogingen voor de allerlaagste inkomensgroepen worden gematigd, conform de afspraken tussen Aedes en de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord.
 • Door verdere verduurzaming van de bestaande voorraad zorgen we dat de woonlasten beperkt kunnen blijven.
 • Het renoveren en verbeteren van bestaand gebied en bestaande voorraad woningen loopt volgens principes van natuurlijke wijkvernieuwing. Het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, met nauwe betrokkenheid van bewoners waarbij beheer en ontwikkeling worden samen genomen en waarbij kracht wordt aangeboren en de eigen investeringen van bewoners meer centraal komen te staan.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

 • Kamperpoort midden

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Wonen en zorg

Budgettair neutraal

Goede en betaalbare huisvesting staat voor mensen met lage inkomens en mensen met een bijzondere woonbehoefte onder grote druk. Het ministerie van BZK heeft een stimulans regeling opengesteld om passende woonruimte te realiseren voor aandachtsgroepen. De gemeente Zwolle heeft hiervoor een aanvraag ingediend ad. € 1.000.000 voor vijf projecten. In totaal gaat het om 200 woningen. Per gerealiseerde woning woonruimte wordt er € 5.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door het ministerie toegekend.

Het gaat hierbij om de volgende projecten:

 • In the box woningen (garageboxen worden getransformeerd naar betaalbare studio's voor jongeren).
 • Woonunits naast de Herberg (voor langdurig dakloze mensen).
 • Parentshouse (tijdelijke woonruimte voor ouders bij complexe scheidingen).
 • Locatie Rijksvastgoedbedrijf (community van verschillende doelgroepen: studenten, statushouders, jongeren met psychische kwetsbaarheid en economisch dakloze mensen).
 • Flexwonen (voor diverse aandachtsgroepen).
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25