Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.3.4 We voorkomen gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid

Ruimtelijke- en milieuafwegingen spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de gezondheid. Milieunormen zijn gebaseerd op de effecten op de gezondheid en de veiligheid. Milieu in de fysieke leefomgeving is een dynamisch terrein van steeds meer verantwoordelijkheid, maar  ook met steeds meer vrijheid voor lokale uitwerking. Dat biedt kansen om beleidskeuzes te maken. De nieuwe Omgevingswet gaat hier meer ruimte in bieden, maar er blijven bandbreedtes bestaan en voor sommige aspecten wordt er helemaal geen afwegingsruimte ingebouwd.

Vanaf 2018 is een groot aantal milieutaken belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. De OD geeft invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht en draagt zo effectief bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Enerzijds door ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Anderzijds door toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Vergunningverlening en de afhandeling van meldingen wordt lean uitgevoerd en is op orde. Datzelfde geldt voor toezicht en handhaving.

De ondergrond (bodem en grondwater) is een belangrijke drager voor een gezonde stad en vitale gebieden. Veilig gebruik van bodem en grondwater staat voorop. Feit is echter dat het technisch en financieel onmogelijk is om alle bodem- en grondwaterverontreinigingen te saneren tot een kwaliteitsniveau dat voor alle vormen van gebruik geschikt is. Daarom staan in het bodembeleidsplan functies van de ondergrond centraal en is het beoogde kwaliteitsniveau afgestemd op die functies. We nemen te allen tijde risico’s voor de volksgezondheid weg en zorgen voor bescherming van de drinkwaterwinning. Daarbij is een betaalbare en uitvoerbare bodemsaneringsoperatie noodzakelijk. Hiervoor is een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld. Deze is uitgewerkt in het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal (GBP).
Deze aanpak kan ook een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling en verstedelijkingsopgave. Juist in en om het centrum van Zwolle, waar van oudsher de meeste verontreiniging zit,  kan stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen door bodem- en grondwaterverontreiniging worden opgeheven, zoals bijvoorbeeld bij de Hornbach-locatie. Zie ook doel 6.4.3.

Bij geluid, als belangrijke kwaliteitsbepaler voor de leefomgeving, is beleidsvrijheid aan de orde. Eigen verantwoordelijkheid, niet langer normgestuurd, en lokaal maatwerk zijn daarbij de sleutelbegrippen. Voor Zwolle past deze vernieuwing in de werkwijze van gebiedsgericht werken aan milieu. Zo wordt er naar gestreefd de geluidskwaliteit te realiseren die past bij een betreffend gebiedstype. De landelijke bandbreedte tussen voorkeursgrenswaarde en plafondwaarde is ruim. Met de beschikbare beleidsvrijheid kunnen we als gemeente gebiedsgericht bepalen in welke gebieden/zones we enerzijds meer geluid acceptabel vinden maar anderzijds ook gebieden waar we juist de kwaliteit willen behouden.

Zwolle voldoet aan de landelijke luchtnormen en aan de WHO-advieswaarden uit 2005. Onlangs zijn deze WHO-advieswaarden aangescherpt waar Zwolle, net als de rest van Nederland, nog niet aan voldoet. Het Rijk onderzoekt wat deze aanscherping betekent voor Nederland. Zwolle blijft deze ontwikkelingen volgen en zet zich ervoor in om tenminste de bestaande luchtkwaliteit te handhaven. Daarnaast zet Zwolle in op beleid, onder andere via de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie, gericht op een gezonde leefomgeving waarbij gestreefd wordt naar een verbetering van de luchtkwaliteit.

De ontwikkeling van Lelystad Airport heeft effecten op het leefklimaat (geluid en (ultra)fijnstof) in delen van de stad. Samen met de regio willen wij de negatieve effecten van Lelystad Airport zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij wordt onder andere ingezet op hogere vliegroutes en glijvluchten, om zodoende  de uitstoot van fijnstof en geluid te verminderen.

Bij externe veiligheid gaat het om risico’s voor de mens als gevolg van het opslaan, be- en verwerken en transport van gevaarlijke stoffen. In Zwolle wordt voorzien in de basisveiligheid voor Zwolse burgers, wat wil zeggen dat er nergens op het grondgebied van de gemeente veiligheidsnormen worden overschreden.

Criteria

We voorkomen gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem,  grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid, zodanig dat:

 • Vergunningverlening lean en toezicht & handhaving adequaat wordt uitgevoerd.
 • Voor bodem en ondergrond:
  • De kwaliteit van de ondergrond wordt afgestemd op de functie.
  • De drinkwaterwinning beschermd blijft en er voldoende schoon drinkwater beschikbaar blijft voor toekomstige generatie.
  • De bodemsaneringsoperatie uitvoerbaar blijft en probleemeigenaren worden ontzorgd.
 • Geluidhinder voor bestaande woningen wordt teruggedrongen en nieuwe geluidhindersituaties worden voorkomen.
 • Op 5 a 6 locaties geluidknelpunten worden aangepakt ten behoeve van circa 350 geluidgehinderden.
 • De luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de landelijke normen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).
 • Bij externe veiligheid sprake is van handhaving van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico) en een aanvaardbaar groepsrisico.
 • Het aantal asbestdaken in Zwolle vermindert voordat het asbestdakenverbod van kracht wordt.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Omgevingsveiligheidsdienst

Aanvullende uitgaven€ 26.000

Met ingang van 2021 verloopt de bekostigingswijze van de financiering van de wettelijke taken op het

gebied van externe veiligheid voor het cluster Lokale beleid onderdeel niet meer via de provincie maar

via het gemeentefonds. De taak is belegd bij de Omgevingsdienst. De gemeenten ontvangen in de

jaren 2021-2024 middelen voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Besloten is het beleid te continueren en het bedrag dat Zwolle ontvangt (jaarlijks € 26.000) toe te voegen aan het budget voor de uitvoering van

deze taak. Abusievelijk heeft dit alleen voor het jaar 2021 plaatsgevonden, daarom voor 2022-2024 het voorstel om dit budget alsnog toe te voegen.

Lelystad airport en luchtvaart

Aanvullende uitgaven€ 17.000

De ontwikkeling van Lelystad Airport en Luchtvaart vraagt van de gemeente Zwolle, samen met de regio, de volle aandacht. De belangen van onze inwoners op het gebied van gezondheid en een goed leefklimaat (luchtkwaliteit, geluid) en het belang van de ontwikkeling van de stad (met name Stadshagen) wegen zwaar.

De gevolgen van de nieuwe Luchtvaartnota en Luchtvaartherziening zijn voor Zwolle belangrijk. Inmiddels ligt er een Ontwerp Luchthavenbesluit en heeft de minister gereageerd op de zienswijzen die zijn ingediend. Het dossier is in 2021 controversieel verklaard in afwachting van het nieuwe kabinet. Het nieuwe kabinet zal besluiten nemen over de toekomst van de luchtvaart, de luchtruimherziening en de opening Lelystad Airport.

Deze processen dienen nauwlettend gevolgd te worden om de gevolgen daarvan voor Zwolle in beeld te houden en het proces waar nodig te beïnvloeden, zowel formeel als informeel.

Begin december is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat er géén oplossing is gevonden voor de laagvliegroute vanuit het zuiden, die over Zwolle verder gaat richting Lelystad Airport, terwijl het oplossen van de laagvliegroutes altijd een randvoorwaarde is geweest voor opening van Lelystad Airport. Dit betekent dat ook het komende jaar de inzet op dit dossier moet worden voortgezet.

Voor 2018 tot en met 2020 was hiervoor een begeleidingskrediet beschikbaar gesteld, waarmee uiteindelijk ook de kosten voor 2021 gedekt konden worden. Op basis van de ambtelijke inzet in voorgaande jaren is de verwachting dat er dit jaar € 34.000 aan capaciteit nodig is. Voor het 1e half jaar is nog € 17.000 beschikbaar. Voor de tweede helft van 2022 is een dezelfde inzet nodig, waarvoor geen dekking is.

Omgevingsdienst; begrotingswijziging 2022

Lagere uitgaven€ 36.000

Op 7 februari is de begrotingswijziging 2021/2022 van de Omgevingsdienst besproken in de Raad van Zwolle. De raad heeft ingestemd met deze wijziging en via een zienswijze aangegeven dat bij de begroting 2023 er opnieuw een afweging gemaakt zal worden. Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur besloten om de begrotingswijziging te verlagen met een bedrag van € 233.000. Dit bedrag was bestemd voor coördinatie bij de teams Vergunningen en Advies in 2022. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit niet in de begrotingswijziging op te nemen, maar in mindering te brengen op de beschikbare capaciteit van de teams Vergunningen en Advies voor het uitvoeren van de jaaropdrachten 2022. Hierdoor is het bedrag dat Zwolle extra moet bijdragen in 2022 € 36.000 lager.

Schone lucht

Aanvullende uitgaven€ 50.000

Op 7 maart jl. nam de Zwolse raad de motie Schone Lucht Akkoord aan. Deze motie roept het college op:

1) het Schone Lucht Akkoord voor het zomerreces te ondertekenen;

2) bij het voorjaarsmoment 2022 inzicht te geven in de benodigde middelen voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord en de uitkomsten voor het jaar 2022 bij de eerste berap 2022 af te wegen;

3) de eventuele structureel benodigde middelen af te wegen bij de begroting 2023.

Op dit moment zijn er geen capaciteit en middelen beschikbaar om deze motie Schone Lucht Akkoord (SLA) uit te voeren. Een eerste grove analyse, waarover de raad in september 2021 door het college is geïnformeerd, geeft aan dat voor het volledig uitvoeren van het Schone Lucht Akkoord bijna 1 extra fte nodig is. Daarnaast wordt nog eens 0,5 fte extra geraamd voor toezicht en handhaving voor uitvoering van het SLA.

Nu de raad het college oproept om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, is een nadere uitwerking nodig naar de daadwerkelijk benodigde inzet en middelen voor uitvoering van het SLA. Deze nadere uitwerking kan vervolgens gebruikt worden bij de afweging van de structureel benodigde middelen voor de begroting 2023.

Deze nadere uitwerking wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma Schone Lucht Zwolle, waarvan voorzien is dat dit Q3 2022 opgesteld is. Omdat er op dit moment onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor de nadere uitwerking van benodigde middelen en het opstellen van een uitvoeringsprogramma, zal voor 2022 gebruik moeten worden gemaakt van incidentele middelen. Ingeschat wordt dat voor deze werkzaamheden € 50.000,- nodig is.

Specifieke uitkering PFAS en andere ZZ stoffen binnen het GRP

Budgettair neutraal

Op 29 oktober 2021 heeft de gemeente een toekenningsbeschikking "Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021" ontvangen van € 199.203. Het doel van deze uitkering is om het bevoegde gezag in staat te stellen nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak. Zwolle heeft deze subsidie ontvangen voor PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) binnen het gebiedsgericht grondwaterbeheer (GBP) en PFAS diffuus verspreid in de grond.  De subsidie heeft een looptijd van 29-10-2021 tot 28-10-2024. Via dit voorstel wordt het budget 2022 budgettair neutraal opgehoogd.

Technische wijziging geluidsanering; krediet

Budgettair neutraal

In het verleden is besloten om de kosten voor geluidsanering te activeren. Hierdoor zijn de kosten binnen de begroting opgenomen als investering, waarvoor de kapitaallasten worden afgedekt uit de dekkingsreserve kapitaallasten. In de praktijk gaat het echter niet om grote investeringen, maar om kleinere bijdragen aan andere infrastructurele of ruimtelijke projecten (de zogenaamde meekoppelkansen). Deze kosten worden niet geactiveerd.

Voorgesteld wordt om het budget van € 390.716 in de dekkingsreserve kapitaallasten over te hevelen naar de reserve nutvw (doel 10.1.1). En de kosten geluidsanering te ramen ten laste van de reserve nutvw (project doel 7.3.4).  

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25