Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode werken wij actief verder aan het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen. Het spoor omgevingsvisie (zie doel 6.1.1) wordt waarschijnlijk nog in het najaar van 2021 afgerond. Het spoor omgevingsplan wordt verder uitgewerkt en loopt door tot in elk geval najaar 2023. Alle sporen werken integraal, waarbij de gehele organisatie van de fysieke leefomgeving organisatie breed wordt betrokken. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen. Het betreft ook het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken, om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken enz.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

  • Concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
  • Samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, vergunningen en beheer.
  • Samengewerkt wordt met inwoners, bedrijven en instellingen in gemeente en regio, op basis van gedeelde informatie.
  • Zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
  • Begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Invoering Omgevingswet

Budgettair neutraal

We bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) . Zo ook de afdeling Fysieke Leefomgeving. De inzet die de afgelopen jaren daarvoor benodigd was, is tot nu toe opgevangen binnen de beschikbare capaciteit en loonsom van de afdeling.

Nu de invoering van de Omgevingswet steeds dichterbij komt, huidige invoeringsdatum 01-01-2023, intensiveren de voorbereidende werkzaamheden op de invoering van de OW meer en meer. Dit leidt tot een toenemende capaciteitsvraag, die knelt met de capaciteit die beschikbaar is op Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) gebied.

Het gevolg hiervan is dat onze dienstverlening op VTH-gebied in gedrang komt. Om die reden is een projectmatige aanpak en een tijdelijke uitbreiding van capaciteit noodzakelijk voor 2022 van € 200.000,- voor projectleiding, casemanager en jurist.

Deze kosten worden gedekt uit de extra middelen die via het gemeentefonds zullen worden ontvangen.

Het Rijk heeft aangekondigd dat er in elk geval voor de jaren 2022-2025 extra middelen naar de gemeenten gaan voor de invoering en de gevolgen daarna van de omgevingswet. De verdeelsleutel is nog niet duidelijk maar voor Zwolle gaat het om bedragen tussen de € 500.000 en € 900.000.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Budgettair neutraal

In de decembercirculaire van 2021 is er voor Zwolle € 67.000 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) per 1 januari 2023. De invoering van de omgevingswet en daarbij de WKB vraagt veel capaciteit van de ambtelijke organisatie. Naast het proefdraaien moet er ook nog veel aangepast worden in de processen, maar ook tijd worden gestoken in kennis opdoen van de nieuwe regelgeving. Hiertoe worden de hiervoor beschikbare gestelde middelen overgeheveld naar 2022

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25