Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.2 We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Wij beheren en onderhouden ons areaal (o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels) om de huidige functie te borgen. Dit doen we door gestructureerd jaarlijks het onderhouds- en vervangingsprogramma op te stellen. De basis hiervoor is voldoen aan wet- en regelgeving, landelijke richtlijnen en normen. Hiermee borgen we veiligheid, de technische kwaliteit en voorkomen we kapitaalvernietiging. We maken dit programma met een horizon van 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit om kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. De beheerstrategie voor de verschillende kapitaalgoederen is vastgelegd in de jaarlijkse beheerplannen en is niet voor alle kapitaalgoederen actueel. Dit werken we in 2022 uit.
We programmeren niet alleen vanuit de onderhouds- en investeringsbehoefte, maar stemmen integraal af met de wijken, andere fysieke voorzieningen en met de gemeentelijke programma’s op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit (KEC). Participatie is onderdeel van de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Hiermee leveren we zo goed mogelijk een bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad, het woon-, leef- en vestigingsklimaat (buitengeluk) en andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. Deze integrale afstemming is geborgd in de MeerJarenOpavenProgrammering (MJOP).

Naast het uitvoeren van het fysieke onderhoud en vervanging vraagt het borgen van de functionaliteit om verbetering van de beveiliging van de systemen. Met name bij de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) aanvullende werkzaamheden.

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:·   

  • We het functioneel en veilig gebruik van de openbare ruimte  borgen vanuit een risicogestuurde benadering op basis van landelijke normeringen.  
  • We zoveel mogelijk anticiperen op de andere programma’s en de toekomst via het MeerJarenOpgaveProgrammeringsproces (MJOP), waaronder klimaat, energietransitie,  circulariteit, mobiliteit en de gebiedsontwikkelingen als Spoorzone en Zwartewaterzone.  
  • We bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten oog hebben voor de wensen uit de wijk en participatie toepassen.  

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Aanpassen parkeerstrook Benthuisstraat

Aanvullende uitgaven€ 20.000

De parkeerstrook in de Benthuisstraat in Stadshagen is te smal uitgevoerd. Hierdoor staan de auto’s met één wiel bijna op de weg geparkeerd en mede door de smalle rijbaan ontstaan bij passeer bewegingen schade aan de geparkeerde auto’s. De klachten en meldingen in de straat nemen toe. Vanuit de gebiedsontwikkeling en project Stadshagen is geen budget voor aanpassingen beschikbaar en het beheerbudget voorziet ook niet in de aanpassingen. Gevraagd wordt de middelen ter beschikking te stellen (€ 20.000) om de parkeerstrook over de gehele lengte te verbreden.

Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; onderhoudskosten

Aanvullende uitgaven€ 58.700

In het kader van de verlegging en verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen zijn er eerder bestuurlijke afspraken gemaakt over de overdracht van de oude N35 Wijthmen aan de gemeente Zwolle. De belangrijkste afspraken zijn vastgelegd in de ‘Realisatieovereenkomst N35 Zwolle–Wijthmen’ van 5 april 2018 maar tot op heden nog niet geëffectueerd. Bestuurlijk is overeengekomen dat de parallelgedeelte bij Wijthmen tussentijds aan de gemeente wordt overgedragen per 1 april 2022, vooruitlopend op het te nemen Koninklijk Besluit in 2022. Hierdoor neemt het areaal behoorlijk toe en ontstaan er beheer- en onderhoudskosten (€ 58.700 in 2022 en structureel € 78.250) die in de lopende begroting niet voorzien zijn. In de overeenkomst met RWS is een afkoopsom voorzien voor het geheel waar ook een deel van de verlegging van de Kroesenallee mee gefinancierd kan worden, maar ook de onderhoudskosten mee afgekocht zijn; een deel ervan wordt nu in de algemene middelen gestort ter dekking van de structurele beheer- en onderhoudslasten.

Het eerder genomen raadsbesluit op 7 februari 2022 om € 3 mln beschikbaar te stellen voor de Kroesenallee is verdeeld in € 1,5 miljoen bestemd voor afkoop van het onderhoud en € 1,5 miljoen gereserveerd voor aanpassingen aan de Kroesenallee en Heinoseweg.

Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; deel afkoopsom

Aanvullende inkomsten€ 1.500.000

In het kader van de verlegging en verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen zijn er eerder bestuurlijke afspraken gemaakt over de overdracht van de oude N35 Wijthmen aan de gemeente Zwolle. De belangrijkste afspraken zijn vastgelegd in de ‘Realisatieovereenkomst N35 Zwolle–Wijthmen’ van 5 april 2018 maar tot op heden nog niet geëffectueerd. Bestuurlijk is overeengekomen dat de parallelgedeelte bij Wijthmen tussentijds aan de gemeente wordt overgedragen per 1 april 2022, vooruitlopend op het te nemen Koninklijk Besluit in 2022. Hierdoor neemt het areaal behoorlijk toe en ontstaan er beheer- en onderhoudskosten (€ 58.700 in 2022 en structureel € 78.250) die in de lopende begroting niet voorzien zijn. In de overeenkomst met RWS is een afkoopsom voorzien voor het geheel waar ook een deel van de verlegging van de Kroesenallee mee gefinancierd kan worden, maar ook de onderhoudskosten mee afgekocht zijn; een deel ervan wordt nu in de algemene middelen gestort ter dekking van de structurele beheer- en onderhoudslasten.

Het eerder genomen raadsbesluit op 7 februari 2022 om € 3 mln beschikbaar te stellen voor de Kroesenallee is verdeeld in € 1,5 miljoen bestemd voor afkoop van het onderhoud en € 1,5 miljoen gereserveerd voor aanpassingen aan de Kroesenallee en Heinoseweg.

Veiligheid en gezondheid

Aanvullende uitgaven€ 90.000

Naar aanleiding een inspectie van de NL Arbeidsinspectie (bouw fietsenkelder en aanleg Stationsplein-Noord) waarbij onvolkomenheden op de bouwplaats op het gebied van Veiligheid en Gezondheid zijn geconstateerd, heeft in 2021 een eerste verkenning plaatsgevonden naar de wijze waarop Veiligheid en Gezondheid in de gemeentelijke  organisatie is belegd en geborgd. Het gaat daarbij om verschillende ketenprocessen in de organisatie die verbonden zijn aan de rol van de gemeente als opdrachtgever (opdrachtgeversverantwoordelijkheid). Het gaat daarbij om opdrachten voor de uitvoering van de aanleg van nieuwe openbare ruimte (incl. plaatsen nieuwe objecten en installaties), voor de uitvoering van verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte, voor het uitvoeren van werkzaamheden aan/in de gemeentelijke objecten en installaties in diezelfde openbare ruimte, voor de bouw van nieuw gemeentelijk vastgoed en voor het uitvoeren van werkzaamheden in, aan en op gemeentelijk vastgoed. Er is een bedrag nodig van € 90.000.

In 2022 zal een proces worden opgestart om te komen tot verbeteringen op het gebied van Veiligheid en Gezondheid en borging daarvan.

Programmeren/prioriteren van het Meerjaren Opgave Programma (MJOP)

Aanvullende uitgaven€ 115.000

In 2021 zijn er binnen beheer en enkele thema’s (energie-klimaat) mooie stappen gemaakt met de technische kant van programmeren en prioriteren. Als organisatie hebben wij het programmeren en prioriteren als belangrijkste aandachtpunt benoemd. De meerwaarde hiervan is evident maar het op een structurele goede wijze aanvliegen van het initiatief en het borgen verdient aandacht. De gewenste opbrengst werd in 2021 niet volledig behaald omdat medewerkers druk zijn met lijnactiviteiten en deze werkzaamheden er naast doen. Daarnaast is het nog niet gelukt om een goede verankering in de lijn te bewerkstelligen?. Door een stevigere projectmatige insteek krijgen we meer focus en duidelijkheid over werkwijze, inzet en tijdsbesteding. Dit betekent echter ook dat we de stap maken van het “erbij doen” in eigen tijd naar bewust werken aan het MJOP met budget, commitment en verwachting.

Wat is programmeren en prioriteren.

Het gemeente breed geografische inzichtelijk maken en integraal prioriteren van programma's, transities en ontwikkelingen in concrete projecten met een doel, budget en gewenst planjaar. Het middel (MJOP) heeft als doel om synergie te creëren en eenduidig Stadsregie te voeren.

Dit levert de volgende baten op:

  • Door de samenhang van opgaves te doordenken, integraal te prioriteren en te bundelen leidt dit tot een efficiëntere besteding van projectgeld en inzet van capaciteit
  • Concreter en betrouwbaarder beeld van de opgaven, transparant voor een ieder beschikbaar in het GeoPortaal

Hoofdactiviteiten

Om deze doelen te bereiken moeten de volgende hoofdactiviteiten uitgevoerd worden. In MJOP 2.0 focussen we ons op het benutten van het datawerk uit 2021 voor het integraal programmeren in gebiedsontwikkeling Holtenbroek. Vervolgens gaan we in MJOP 3.0 aan de slag met het invoeren van de 3 overige geprioriteerde gebiedsontwikkelingen (Spoorzone, Centrum en Stadshagen). Hiermee kunnen we een breed Meerjaren Opgave Programma maken. Tijdens dit traject worden de processtappen, rollen, taken, uren en planning vastgelegd en geïmplementeerd.

Voor de uitvoering van de activiteiten is extra capaciteit nodig en dat vergt een bedrag van € 115.000.

Beheer openbare ruimte Spoorzone

Budgettair neutraal

De reizigerstunnel en het busstation zijn al een tijd opgeleverd en in gebruik. Bij de BERAP 2021-2 is een bedrag van € 127.000 vanuit de structurele middelen van de Spoorzone (doel 6.3.1) overgeheveld naar Beheer Openbare ruimte (doel 7.1.2 en doel 7.1.3). Voor het planmatig onderhoud is een onderhoudsreserve ingesteld en vanuit voornoemd budget is een eerste storting gedaan in 2021. Op deze dotatie is een aanvulling nodig en bovendien moet de dotatie van 2020 nog gedaan worden vanuit de middelen van de Spoorzone. Deze middelen zijn binnen het krediet reeds beschikbaar.

De busbrug is ook al enige jaren in gebruik. De beheer- en onderhoudsbudgetten dienen nog ingeregeld te worden. De kosten in 2021 zijn incidenteel vanuit andere middelen betaald. Een belangrijk deel van het onderhoud is bij de BAM belegd en is in 2019 gestart; tot op heden zijn deze kosten incidenteel uit andere middelen betaald. De jaarlijkse kosten bedragen € 26.565 en dit bedrag zal vanuit de structurele middelen van de Spoorzone (doel 6.3.1) overgeheveld worden naar Beheer Openbare ruimte (doel 7.1.2).

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25