Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en openbare orde

Zwolle beschikt over een groot areaal openbare ruimte: Vele strekkende kilometers wegen, fietspaden, busbanen en trottoirs. Vele vierkante kilometers groen, met bomen en struiken. En ook veel straat – en parkmeubilair, bruggen en viaducten. Van deze openbare ruimte wordt dagelijks gebruik gemaakt door bewoners en bezoekers van de stad. Voor deze gebruikers zorgen wij ervoor dat de basis op orde is en zij ervan kunnen uitgaan dat de openbare ruimte veilig begaanbaar is.

Door vergunningverlening, toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen de openbare ruimte veilig gebruiken en de regels naleven. Bij alle keuzes die wij maken om onze capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten richten we ons op die taken die voor veiligheid en leefbaarheid het meest van belang zijn.

Criteria

We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en openbare orde, zodanig dat:

  • Bij het beheer van de openbare ruimte, de veiligheid voor de gebruikers de hoogste prioriteit heeft.
  • We met een risicogerichte inzet van vergunningen, toezicht en handhaven een veilige openbare ruimte realiseren.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Handhavingsnota Veiligheid en Openbare ruimte

Aanvullende uitgaven€ 50.000

Omdat er behoefte was aan meer, anders en beter toegerust toezicht in de openbare ruimte heeft de raad begin januari 2020 de Visie Toezicht Openbare Ruimte (TOR) vastgesteld. Daarbij is ook budget ter beschikking gesteld en op dit moment vindt een doorontwikkeling plaats van TOR en worden er mooie stappen gemaakt en groeien we toe naar een wijkgericht toezicht. Met de raad is afgesproken dat er eind 2022 een evaluatie plaatsvind met daarbij een advies voor het vervolg.

Bij deze ontwikkeling hoort ook een nieuwe Vergunningen , Toezicht en Handhaving (VTH) beleidscyclus, waarbij de verbinding tussen Veiligheid en de VTH taken wordt vorm gegeven, onder meer in een Handhavingsbeleidsnota  en het jaarlijkse VTH programma en verslag.

In 2021 heeft de Rekenkamercommissie deel genomen aan een DoeMee onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen, waaronder het blijven investeren in de doorontwikkeling van de organisatie van Toezicht en handhaving op OOV.  Het college heeft de raad in haar reactie toegezegd in 2022 een Handhavingsnota OOV op te stellen en in de debatronde is de toezegging gedaan dit zo mogelijk voor de begroting 2023 aan de raad toe te sturen. Het opstellen van deze nota in relatie tot de nieuwe beleidscyclus en de evaluatie van de Visie kan niet binnen de beschikbare capaciteit worden opgepakt. Het gaat om een incidentele aanvraag voor 2022 van € 50.000.

Juridisch beleid Openbare orde en Openbare ruimte

Aanvullende uitgaven€ 40.000

Het eigenaarschap en daarmee de verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de APV en de daarbij behorende beleidsregels, uitvoeringsregels en handhavingsbeleid en het actueel houden van het handhavingsbeleid van bijzondere wetten ( bijvoorbeeld Opiumwet/ Damocles beleid of Alcoholwet ) is een aantal jaren belegd bij het team Juridische Ondersteuning van de afdeling Fysieke Leefomgeving. Hiervoor is destijds geen extra capaciteit beschikbaar gesteld en werd deze taak erbij gedaan. Het werkterrein van dit team is de laatste jaren door de dynamiek in de samenleving verbreed, onder andere door het thema schaarse vergunningen, intensivering van de samenwerking met de politie ( toename de bestuurlijke rapportages van 4 naar 60 in twee jaar)  en de doorontwikkeling van Toezicht Openbare Ruimte. Omdat casuïstiek en vraagbaakfunctie altijd prioriteit hebben is er niet voldoende ruimte om dit aan te pakken en is er sprake van verouderd beleid op het gebied van terrassen, standplaatsen, pleziervaartuigen en is er geen ruimte voor nieuwe vraagstukken, zoals het beleid voor arcadehallen. Dit heeft weer effect op de uitvoering van de VTH taken op dit gebied, waar vooral de  toezichthouders bijna dagelijks mee worden geconfronteerd. Er moet een inhaalslag plaatsvinden. Daarnaast willen we een proces ontwerpen voor de borging van een doorlopende actualiteit van beleid met daarbij inzicht voor structurele capaciteit. Om de basis op orde te brengen, specifiek voor de onderwerpen Arcadehal en standplaatsenbeleid, is in 2022 een bedrag nodig van € 40.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25