Home

Algemeen

Samenvatting

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2022, worden er bij de doelen geen beleidsmatige interventies gerapporteerd. Wel worden er een tweetal tekortwaarschuwingen afgegeven (doel 6.1.1 en 7.1.1) en worden er twee vooraankondigingen (doel 6.2.1 en doel 7.3.1) gedaan.

Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.

Het totaal van de aanvullende uitgaven of lagere inkomsten ten opzichte van de Begroting bedraagt € 6,72 miljoen in deze Berap. Het totaal van de aanvullende inkomsten of lagere uitgaven ten opzichte van de Begroting bedraagt € 2,03 miljoen in deze Berap. Per saldo resulteert de Berap in een nadelig resultaat van € 4,69 miljoen. Hieronder zijn de grootste mutaties opgenomen.

Aanvullende uitgaven / lagere inkomsten
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

€    220.000

€ 2.900.000

  • NOVI gebied Regio Zwolle; capaciteitsinzet (doel 6.1.1)

€    100.000

€    134.000

  • Programmeren/prioriteren van het Meerjaren Opgave Programma (doel 7.1.2)

€    115.000

  • Stormschade aan bomen, openbare ruimte en begraafplaatsen (doel 7.1.3)

€    284.000

€    100.000

€    150.000

€    131.000

  • Kosten als gevolg van stijging energieprijzen (doel 10.1.1)

€ 1.500.000

Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

€    474.000

  • Afkoopsom overdracht deel N35 bij Wijthem (doel 7.1.2)

€ 1.500.000

In de uitvoering van het bestaande beleid zien we diverse mee- en tegenvallers.
De grootste meevallers betreffen een ontvangen afkoopsom voor de onderhoudskosten voortvloeiend uit de overdracht van een deel van de N35 bij Wijthmen en lagere kapitaallasten vanwege vertraging van investeringen. De belangrijkste tegenvallers zijn de volumegroei passende jeugdhulp en de tariefstijging daarvan, kosten stormschade aan bomen, uitvoering buurt voor buurt onderzoek en hogere rentekosten.
De structurele doorwerking van de hogere onderhoudskosten als gevolg van de overdracht van een deel van de N35 bij Wijthmen zal in de begroting 2023 en verder worden verwerkt.

Een aantal ontwikkelingen, ambities of knelpunten heeft geleid tot nieuwe aanvragen waarvoor wij in 2022 in eerste aanloop middelen beschikbaar stellen. Bij de begroting 2023 wordt afgewogen of vervolgfinanciering nodig is. De onderwerpen groter dan € 0,1 miljoen zijn: NOVI gebied regio Zwolle, statushouders en vluchtelingen, Holtenbroek, programmeren/prioriteren van het Meerjaren Opgave Programma (MJOP), vernieuwing participatieaanpak en hogere kosten als gevolg van stijgende energieprijzen.
Daarnaast worden er 4 kredieten aangevraagd te weten: Herbestemming Luttekestraat 35, Inrichtingskosten Diezerstraat 80, Verbouwing stadskantoor tbv Boa’s en Vervanging dienstauto’s. De structurele (kapitaal)lasten van het krediet Herbestemming Luttekestraat 35 komen in de komende jaren ten laste van de Algemene middelen.

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2022-1 Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel van de Berap 2022-1 vindt u hier. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25