Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

De samenleving als geheel draagt bij aan een optimaal (positief) opvoedingsklimaat voor alle kinderen. Primair zijn de ouders / opvoeders zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Eventuele belemmeringen bij opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren worden tijdig gesignaleerd, zodat preventieve ondersteuning mogelijk is. Als de situatie dat vraagt, zetten we specialistische hulp en kennis in, zo zwaar als moet en zo licht als kan. Dit kan een individuele, collectieve, lokale of (boven-)regionale oplossing zijn.

We zetten in op het bieden van integrale ondersteuning waarbij het resultaat voor de jeugdige en de ouders (integrale gezinsaanpak) centraal staat en niet het beschikbare jeugdhulpaanbod. Maatwerk en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Collectief aanbod - bijvoorbeeld in de klas - prevaleert daar waar mogelijk boven individuele hulpverlening, ook waar dit onderdeel uitmaakt van een breder arrangement. Eén organisatie is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten en schakelt daarbij – waar nodig – andere jeugdhulpaanbieders in. We stimuleren betrokken hulpverleners hiermee om over de eigen grenzen heen te kijken, samen te werken en te vernieuwen in het belang van het kind/gezin. Specifiek verbeteren we de aansluiting tussen jeugdhulp en andere ondersteuning (18-/18+).

Criteria

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen, zodanig dat:

  • Die jeugdhulp kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt (doelrealisatie en uitval).
  • Kinderen, jongeren en hun ouders tevreden zijn over de ondersteuning.
  • Ondersteuning tijdig beschikbaar is.
  • Hulpvragen naar de mening van ouders en jongeren in samenhang worden opgepakt.
  • Jongeren en gezinnen met een hulpvraag geen hinder ondervinden van de overgang van 18- naar 18+.

In 2022 verkennen we hoe we de samenwerking in de wijk tussen met name het Sociaal Wijkteam en de jeugdhulpaanbieders kunnen verbeteren. Daar betrekken we ook de scholen, de huisartsen, de jeugdgezondheidszorg en preventiepartners bij. Doel is dat jeugdigen en ouders vaker hulp dichtbij krijgen en dat minder vaak en minder lang specialistische jeugdhulp wordt ingezet.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Afwijking op kosten jeugdzorg

Aanvullende uitgaven€ 2.900.000

We verwachten dat de uitgaven voor passende jeugdhulp in 2022 hoger zullen zijn dan aanvankelijk begroot. In 2020 en 2021 zagen we de behoefte aan jeugdhulp stijgen, mede veroorzaakt door de coronapandemie en de gevolgen van de daarmee gepaard gaande maatregelen. Het nadeel in 2021 werkt door naar 2022.

Daarnaast is sprake van tariefstijgingen. Dit betreft specifieke regels over de declarabele reistijd en bijzondere tariefafspraken voor enkele hoogspecialistische jeugdhulpvormen die niet heel vaak worden ingezet, maar die bij ongewijzigde inzet leiden tot een stijging van de uitgaven. Het SWT is kritisch op de inzet ervan, maar erkent dat de beschikbaarheid ervan waardevol is als noodzakelijke, passende jeugdhulp voor een beperkt aantal jeugdigen per jaar.

In totaal worden effecten van deze tariefswijzigingen geraamd op een stijging van € 650.000 en de volumegroei op € 2,25 miljoen.

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 1.1.2 "Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25