Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 2.1.3 (maatwerk)Voorzieningen Wmo

Veel inwoners van Zwolle zijn in staat actief maatschappelijk te participeren en wonen zelfstandig, ook als zij ouder worden. Een gezonde leefstijl, actieve deelname aan de samenleving en een sterk sociaal netwerk zijn daarin bevorderend (programma 1. Samenleving). Daar waar het bij inwoners beperkt mogelijk is of wordt om actief te participeren en zelfredzaam te zijn in de eigen leefomgeving, ondersteunen we inwoners met voorzieningen in het kader van de Wmo. De inzet van (maatwerk)ondersteuning verloopt via het sociaal wijkteam en vindt plaats in aanvulling op de eigen kracht, de kracht van het sociaal netwerk en de Sociale Basis en sluit aan op de persoonlijke situatie en behoefte (Samenkracht).

We bieden ondersteuning aan mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Deze ondersteuning kan via begeleiding in de thuissituatie, rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en dagbesteding.

Wij hebben de afgelopen twee jaar als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief Wmo een toename gezien van het beroep op maatwerkvoorzieningen Wmo. Door Covid-19 is het jaar 2020 en 2021 qua voorzieningenaantallen en ondersteuningsbehoefte een afwijkend jaar ten opzichte van eerdere jaren. Binnen thuisondersteuning zien we nog steeds een toename van toekenningen maar minder groot dan daarvoor.  Bij de hulpmiddelen (woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen) zien we een afname van het aantal aanvragen als gevolg van de COVID-19 crisis en de overgang van een een (deel) van de hulpmiddelen naar de WLZ. In 2021 zien we in de tweede helft wel weer een toename van inwoners die een beroep doen op thuisondersteuning.

Per 31-12-2021 loopt het huidige contract thuisondersteuning af. Daarom is in 2021 de thuisondersteuning opnieuw aanbesteed.  We hebben een zorgvuldige overgangsregeling opgesteld.  Het jaar 2022 zal vooral in het teken staan van de verdere implementatie van het nieuwe contract; evaluatiegesprekken met zorgaanbieders, uitvoering overgangsregeling, trainingen etc.

Goede dagen & perspectief is de afgelopen jaren een algemene voorziening voor dagbesteding geweest in Zwolle. In 2021 heeft de doorontwikkeling van Goede dagen & perspectief plaatsgevonden. Een deel van het budget is verschoven naar Programma 1 zodat de algemene voorzieningen ook in de begroting op de juiste plek staan. In doel 2.1.3 is alleen het budget voor de maatwerkvoorziening Dagbesteding Perspectief ondergebracht. Na een indicatie van het Sociaal wijkteam kan een maatwerkvoorziening dagbesteding worden ingezet bij inwoners in de arbeidsmatige leeftijd die professionele ondersteuning nodig hebben bij dagbesteding.

Nu de dienstverlening aan de inwoners in het kader van de decentralisaties op orde is, komt er steeds meer aandacht voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. Integrale aandacht voor het tegengaan van zorgfraude, voor de rechtmatige uitvoering van de ondersteuning en voor het borgen van kwalitatief goede ondersteuning zorgt voor meer duidelijkheid over wat wij van aanbieders en inwoners vragen. Onze verwachting is dat dit tot een grotere nalevingsbereidheid leidt. Het doel is dat de inwoner ontvangt wat hij daadwerkelijk nodig heeft en het budget voor ondersteuning ook daadwerkelijk aan ondersteuning wordt uitgegeven.

We willen dat psychisch kwetsbare inwoners een zo gewoon mogelijk leven leiden, bij voorkeur in de eigen woon- en leefomgeving zodat maatschappelijke participatie optimaal en voor de hand liggend is. We organiseren hiertoe passende zorg en ondersteuning op de plek waar dat het meest tot zijn recht komt. We gaan zoveel mogelijk uit van lokale ondersteuning, in de wijken van Zwolle, waardoor tevens onnodige verhuizing zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daar waar dat voor ondersteuning en/of voor de inwoner zelf noodzakelijk is, blijft uiteraard beschermd wonen beschikbaar, maar dan wel zo kort als mogelijk (en zo lang als nodig).
De komende jaren zetten we in op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis, op basis van het lokaal uitvoeringsplan. Dit plan geeft o.a. aan hoe we passende vormen van (thuis)ondersteuning organiseren, tussenvoorzieningen creëren, alsmede mogelijkheden voor jongeren om zelfstandig te wonen. Ook zetten we in op een goede aansluiting op de Sociale Basis en zinvolle daginvulling.

Criteria

In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in aanvulling op andere voorliggende voorzieningen (Sociale Basis).
  • Waar mogelijk de ondersteuning die nu in maatwerkvoorzieningen wordt ingezet, ook in andere collectieve vormen van ondersteuning ingezet kan worden.
  • Maatwerkvoorzieningen zo integraal mogelijk worden ingezet.
  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in samenhang met voorzieningen uit de zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging.
  • Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, de inwoner naast Zorg in Natura een keuzemogelijkheid heeft voor een Pgb.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 1.1.2 "Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25