Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 3.1.2 We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

Het voorkomen van huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel misbruik, vinden we van groot belang. Met voorlichting en preventie kan veel bereikt worden. Als huiselijk geweld zich voordoet is het belangrijk dat dit tijdig gesignaleerd wordt en dat betrokkenen weten hoe ze moeten handelen om de situatie zo snel mogelijk te stoppen. In de preventie en aanpak van huiselijk geweld, inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling, zijn vele partijen betrokken. Door goede voorlichting, beschikbaarheid van passende opvoedingsondersteuning, maar ook ondersteuning van mantelzorgers, kan voorkomen worden dat situaties ontstaan waarbij er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing, misbruik, bedreiging, mishandeling of financiële uitbuiting.

Veilig Thuis IJsselland is de spil in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brede samenwerking met lokale zorgstructuren in elf gemeenten in de regio, met de ketenpartners op het terrein van zorg en veiligheid en met gespecialiseerde partners, politie en justitie in de regio IJssellandwordt de aanpak vorm gegeven. De verdere ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland en de samenwerking in de aanpak is belangrijk voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds de aanscherping van de Wet Meldcode zijn veel meer meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis IJsselland gekomen. Bij de septembercirculaire 2020 hebben we extra middelen ontvangen om extra capaciteit bij Veilig Thuis IJsselland te realiseren. Voor 2022 wordt ook de extra inzet van Veilig Thuis IJsselland vanuit deze extra bijdrage gefinancierd. Daarbij zijn we een ontwikkleing gestart om Veilig Thuis IJsselland en de lokale teams in de gemeenten in de regio te versterken in de aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.  De intentie is om de aanpak van huiselijk geweld zo lokaal mogelijk vorm te geven, dicht bij inwoners en gezinnen, waar het zich voor doet. Deze ontwikkeling is passen binnen de ambitites binnen het sociaal domein en binnen de Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland.

Criteria

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel, zodanig dat:

  • Meldingen bij Veilig Thuis IJsselland worden getriageerd (Veiligheidsbeoordeling), vervolgtrajecten worden ingezet en onderzoeken worden afgehandeld binnen de wettelijke termijnen.
  • Bij het opstellen van een herstel- en veiligheidsplan ouders en kinderen worden betrokken tenzij de veiligheid dat niet toelaat.
  • Scholen, lokale wijkteams en andere organisaties die dicht bij kinderen, gezinnen of ouderen staan, maar ook burgers in het algemeen, oog hebben voor signalen van mishandeling of misbruik en weten wat zij kunnen doen.
  • Betrokkenen, zowel daders als slachtoffers, ouderen, ouders en kinderen (systeemgericht) ondersteund worden of toegeleid naar behandeling om duurzaam herstel te realiseren.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 1.1.2 "Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25