Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor alle inwoners. We zijn een sociale stad. Dit streven kunnen we onder andere realiseren door financiële problemen en problematische schulden te voorkomen. We maken daarbij gebruik van verschillende hulpmiddelen en partners in de stad.  We organiseren preventie dicht bij de inwoner door financiële inloopspreekuren in elke wijk. We subsidiëren De Kern, Wijz, Schuldhulpmaatje en Humanitas om schulden te voorkomen door hulp bij de thuisadministartie. Als onderdeel van de Begroting 2022 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met 2 bestedingsvoorstellen (formatie Op Orde en formatie voor vroegsignalering). Deze bestedingsvoorstellen betreft ten eerste de structurele uitbreiding van de spreekuren van Sociaal Raadslieden in de wijk c.q. voor elk Wijkteam. In de tweede Instantie gaat het om het outreachend werken aan vroegsignalering door het SWT. Dit is per 1 januari 2021 een wettelijke taak door wijziging van de wet gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Een belangrijk preventiemiddel is de inzet van budgetbeheer. Sommige mensen hebben onvoldoende vaardigheden op het terrein van financieel beheer bijvoorbeeld statushouders. Zij kunnen zich deze vaardigheden ook niet direct aanleren. Een tweede preventiemiddel zijn de financiële spreekuren die openstaan voor studenten van Deltion en Windesheim.
Nog een ander middel is het gebruik van de signalen die bij de gemeente binnenkomen over achterstanden in betalingen die inwoners bij meerdere instellingen hebben, de zogenaamde vroegsignalering (voorheen Vindplaats Schulden).
Tevens hopen we in de loop 2022-2023 op resultaten van het (verbrede) perspectieffonds waarbij mensen met beginnende schulden snel, eenvoudig en efficiënt worden geholpen. De gemeente biedt de mogelijkheid om de schulden van inwoners over te nemen. Met analyse van de beginnende schuldensituatie wordt een problematische schuldensituatie voorkomen. We streven naar verbreding van het fonds. Vooralsnog wordt niet voorgesteld om ectra middelen te voteren.

Criteria

We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij, zodanig dat:

  • Uitgaven weer in evenwicht komen met het inkomen.
  • We de signalen van partners over financiële achterstanden van inwoners gebruiken om zo vroeg mogelijk schulden te kunnen signaleren.
  • Minder mensen in een schuldencrisissituatie terecht komen.
  • Lichte ondersteuning kan volstaan en escalatie naar zware ondersteuning zoals beschermingsbewind verminderd wordt.
  • Minder mensen terechtkomen in langdurige trajecten voor schuldregeling of financieel beheer.
  • Een neerwaartse spiraal van schulden en sociale problematiek voorkomen wordt.
  • Schuldenaren meer kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.
  • Voormalige problematische schuldenaren, mede dankzij nazorg, niet opnieuw in de schulden komen.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Extra rechtsbescherming

Budgettair neutraal

Zwolle heeft een samenwerkingsverband Op Orde voor ondersteuning bij geld- en leefproblemen. Zij zijn actief voor alle Zwolse inwoners met problemen en bemiddelen naar andere instanties. Voor de gemeente doen ze onder andere schuldpreventie en intake schulddienstverlening. Dit samenwerkingsverband kent vier deelnemers. Dat zijn sociaal raadsliedenwerk van De Kern, thuisadministraties van Wijz, Humanitas en Stichting voor elkaar Zwolle. Het samenwerkingsverband wordt door de gemeente Zwolle gesubsidieerd. Penvoerder van het project is Stichting De Kern waar ook het sociaal raadsliedenwerk onder valt.

Het samenwerkingsverband heeft behoefte aan een gezamenlijke administratie ter verantwoording aan de gemeente van haar gesubsidieerde activiteiten. De vier instellingen hebben gezamenlijk gewerkt aan een web-based systeem. Het systeem verzamelt de n.a.w.-gegevens van de aanvragers, de hulpvraag, het opgestelde plan van aanpak en de resultaten.

Dit systeem wordt doorontwikkeld om te voorzien in de gemeentelijke behoefte aan informatie over resultaten van Op Orde. De doorontwikkeling van het systeem wordt professioneel opgepakt. Met de noodzakelijke doorontwikkeling van het systeem krijgen we een beter zicht op de feiten en cijfers van de deelnemende instellingen. Voor het jaar 2022 is er behoefte aan een bijdrage in de licentiekosten. Deze bedraagt € 25.284,--voor heel 2022. De bijdrage kan worden gefinancierd uit ontvangen rijksmiddelen parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang, de zogenaamde pok-gelden (doel 8.2.1).

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25