Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.3.2 We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn

Het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn is nodig om alle Zwolse kinderen gelijke kansen te geven. De verdere impuls aan de aanpak van onderwijsachterstanden (OAB) resulteert in een nieuwe notitie Onderwijskansenbeleid. Het Onderwijskansenbeleid is een opvolging van het Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen 2018 – 2021. Dit beleidsplan gaat hoofdzakelijk in op de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het Onderwijskansenbeleid is een verbreding van het Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen wat betreft onderwerpen en tevens een verdieping op datgeen wat we concreet gaan doen om onze doelen te bereiken. Dit doen wij vooral samen met kinderopvang, het basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg, Travers Welzijn en Stadkamer. Daarbij verleggen we onze blik van achterstanden naar kijken in kansen. Want we willen dat alle kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben in het onderwijs. We willen dat zij hun capaciteiten kunnen benutten en het maximale uit zichzelf kunnen halen. We noemen daarom het beleid niet meer onderwijsachterstanden, maar Onderwijskansenbeleid. Alle doelgroepkinderen van baby tot en met de basisschoolperiode staan centraal in het beleid. We streven ernaar deze kinderen de onderwijskansen te bieden die zij nodig hebben.

Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Als een kind niet zelfstandig naar school kan gaan, ondersteunen wij de ouders met leerlingenvervoer. Samen met scholen zetten we verder in op een krachtige doorgaande leerlijn met de ambitie dat iedere jongere op school zit, een baan heeft of een traject volgt van leren en werken. Dit eventueel in combinatie met zorg met als doel dat jongeren economisch zelfstandig worden en/of kunnen functioneren op het niveau dat past bij hun mogelijkheden. Hierbij blijft het behalen van een startkwalificatie voorop staan. Op deze manier willen we onze jongeren de best mogelijke kansen bieden om hun volwassen leven goed te kunnen starten en hun plek in de maatschappij te vinden.

Criteria

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn, zodanig dat:

  • Meer (doelgroep)peuters naar een voorschoolse voorziening gaan.
  • Meer doelgroepkinderen zich ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.
  • Meer ouders meer worden betrokken bij de taal- en de bredere ontwikkeling van hun kind.
  • Er minder segregatie is in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs.
  • Er sneller passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder(s) is.
  • Onderwijsdeelname wordt verhoogd.
  • Jeugdwerkloosheid wordt tegengegaan.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Onderwijsachterstandenbeleid

Budgettair neutraal

Het uitvoeren van onderwijsachterstandenbeleid is een wettelijke taak. De specifieke uitkering van het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid 2022 valt op basis van de voorlopige toekenning € 116.776 hoger uit dan begroot. Het (extra) budget voor onderwijsachterstanden wordt ingezet voor het voorkomen en bestrijden van

onderwijsachterstanden bij kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25