Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 3.3.1 We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt

We bieden tijdelijk onderdak aan mensen die dakloos zijn geworden. Deze maatschappelijke opvang en begeleiding zijn gericht op maatschappelijk herstel, participatie naar vermogen en zelfredzaamheid. We bevorderen het psychosociaal functioneren van cliënten en voorkomen verwaarlozing, maatschappelijke overlast en gevaar voor cliënten of anderen.

Criteria

We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt, zodanig dat:

  • De gemiddelde lengte van de ondersteuning van de cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht afneemt.
  • Het aantal cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom maatschappelijke opvang (langer dan 6 maanden wachtend op een vervolgplek of woning) afneemt.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 1.1.2 "Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25