Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 2.3.1 We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar is als nodig en zo licht als kan

Goede samenwerking tussen Sociale Wijkteams en andere wettelijke toegangen tot jeugdhulp (met name huisartsen en Gecertificeerde Instellingen) inzake de toegang tot specialistische jeugdhulp. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen Sociale Wijkteams en de verschillende partners in de sociale basis (scholen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, ea). Goede afstemming is nodig om te waarborgen dat jeugdigen en ouders steeds tijdig passende ondersteuning, hulp of zorg ontvangen; in of dicht bij hun normale leefomgeving. Door een brede beoordeling wordt specialistische hulp passend ingezet en wordt onnodige inzet en onnodig lange inzet voorkomen. Daardoor blijft de specialistische hulp beschikbaar voor die kinderen, jongeren en gezinnen die dit echt nodig hebben. Door bundeling van deskundigheid rondom de toegang tot jeugdhulp kunnen jeugdigen en hun ouders beter worden ondersteund en kunnen jeugdzorgkosten worden bespaard.

  • Bij ruim 70% van de huisartsenpraktijken in Zwolle (en ruim 80% van alle huisartsen) is een jeugd- en gezinswerker van het Sociaal Wijkteam werkzaam. Huisartsen en jeugd- en gezinswerkers werken samen aan het beoordelen van de hulpvraag die jeugdigen en ouders bij de huisarts stellen. Een evaluatie van de werkwijze laat zien dat zij daardoor beter en sneller geholpen worden en een besparing wordt gerealiseerd op de uitgaven voor niet vrij toegankelijke jeugdhulp doordat onnodige verwijzing naar met name jeugd GGZ wordt voorkomen. Het streven is om uiteindelijk met alle huisartsen op deze manier samen te werken.
  • Op alle basisscholen in Zwolle is een jeugd- en gezinswerker van het Sociaal Wijkteam werkzaam in een gezamenlijk ondersteuningsteam met en op school. Sinds 1 januari 2019 werken ook alle voortgezet onderwijs scholen in Zwolle op deze wijze. Zij beoordelen, zo nodig met steun van specialisten, welke ondersteuning nodig is en hoe daarin kan worden voorzien. Veel hulpvragen kunnen hierdoor met ondersteuning door het ondersteuningsteam worden opgelost, waardoor het in veel gevallen lukt om deze zo licht en zo normaal mogelijk, in de eigen leefomgeving op te lossen. Dit wordt bevestigd door signalen van huisartsen.
  • Sinds 2019 werken we ook aan verdere versterking van de samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen bij het inzetten van jeugdhulp in het gedwongen kader. Onze inzet is om met deze instellingen - uitgaande van de wettelijke afstemmingsplicht van de GI's met de lokale toegang jeugdhulp - een vergelijkbare samenwerking op te bouwen als met huisartsen om samen af te wegen welke ondersteuning in voorkomende gevallen helpend en nodig is vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur (zie doel 3.1.1).
  • Heftige relatieproblemen van ouders leiden in veel gevallen tot problemen bij hun kinderen en tot een beroep op jeugdhulp. Daarom ontwikkelen we een specifieke aanpak gericht op het bevorderen van gezonde relaties en voorkomen van complexe scheidingen. De-escalatie en instandhouding van het ouderschap staat hierin centraal. Op basis van een gedeelde visie van professionals die met relatieproblematiek en/of gevolgen daarvan te maken krijgen, breiden we de interventiemogelijkheden van het Sociaal Wijkteam en de preventiepartners uit.
  • In 2022 verkennen we hoe we de samenwerking in de wijk tussen met name het Sociaal Wijkteam en de jeugdhulpaanbieders kunnen verbeteren. Daar betrekken we ook de scholen, de huisartsen, de jeugdgezondheidszorg en preventiepartners bij. Doel is dat jeugdigen en ouders vaker hulp dichtbij krijgen en dat minder vaak en minder lang specialistische jeugdhulp wordt ingezet.

Criteria

We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar en lang is als nodig en zo licht en kort als mogelijk, zodanig dat:

  • Minimaal 85% van de ouders / verzorgers, weet waar ze terecht kunnen als zij hulp nodig hebben bij opgroeien en opvoeden (onder andere Sociaal Wijkteam).
  • Met 90% van de huisartsen en 100% van de scholen primair en voorgezet onderwijs samenwerking rondom toegang tot specialistische jeugdhulp.
  • We breiden de interventiemogelijkheden bij complexe scheidingen uit bij het Sociaal Wijkteam en de preventiepartners.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Formatie Sociaal Wijkteam

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 2.1.1 "Formatie Sociaal Wijkteam"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25