Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

In Zwolle zijn 11 schoolbesturen actief die onderwijs verzorgen verspreid over 98 gebouwen, waarvan 59 voor basisonderwijs, 19 voor speciaal basisonderwijs en 21 scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate capaciteit (huisvesting). De schoolbesturen hebben de zorgplicht om de schoolgebouwen als een goed huisvader in stand te houden. Gemeente Zwolle en de schoolbesturen zijn hierdoor gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van goede onderwijshuisvesting. Iedere partij heeft hierin zijn eigen taken, maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden.

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is in 2021 vastgesteld. Het IHP maakt een integrale afweging mogelijk voor de huisvesting van het onderwijs in Zwolle. In aanvulling op het Integraal Huisvestingsplan blijven we uitvoering geven aan overige taken die onder onze zorgplicht vallen, namelijk het: vergoeden van OZB, het huren van onderwijsgebouwen ten behoeve van capaciteitsvraagstukken, stimuleren brede inzet van onderwijsgebouwen, stimuleren van duurzame schoolgebouwen, het afsluiten van verzekeringen en het vergoeden van vandalismeschade.

Criteria

Voor de komende jaren zetten we in op het realiseren van een onderwijsvoorzieningenstructuur waarbij:

  • Onderwijs sterk, innovatief en op de juiste plek verankerd is in de samenleving.
  • Gezonde onderwijsvoorzieningen een randvoorwaarde is.
  • We in nauwe samenwerking met schoolbesturen uitvoering geven aan toekomstbestendige huisvestingsvraagstukken.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Onderwijshuisvestingsbeleid

Budgettair neutraal

In juni 2020 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. In het IHP is de vernieuwingsopgave voor schoolgebouwen voor de korte en middellange termijn in beeld gebracht. De uitvoering van het IHP, de huisvestingsvraagstukken, wordt gedaan via vier fasen:

1. Brede verkenning.

2. Projectvoorbereiding.

3. Ontwerp.

4. Realisatie.

Binnen al deze fasen is ambtelijke betrokkenheid van onze organisatie noodzakelijk. De inzet verschilt per fase en opgave. Via een brede verkenning wordt op integrale wijze de vraag naar en het aanbod van maatschappelijke voorzieningen op wijkniveau in beeld gebracht. De brede verkenning wijst uit waar in de wijk de school wordt vernieuwd (renovatie of nieuwbouw) en of er een combinatie met andere functies plaatsvindt.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van het IHP is in sommige gevallen tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Deze is bedoeld om leerlingen onderdak te bieden als er een school wordt gerenoveerd of vervangen. Het streven is om tijdelijke huisvesting tot een minimum te beperken. In de uitwerking van de brede verkenning wordt hier ook  aandacht aan besteed via een faseringsplan. Als blijkt dat tijdelijke huisvesting niet te voorkomen is, dan moet de gemeente dat op basis van onze zorgplicht bekostigen. Ook kunnen schoolbesturen in het kader van het jaarlijkse programma onderwijsvoorzieningen een aanvraag indienen voor bekostiging van tijdelijke huisvesting. Scholen hebben recht op tijdelijke huisvesting als blijkt dat er voor tenminste vier jaar een capaciteitstekort is en medegebruik in een andere school niet mogelijk is.

Voor 2022 is een bedrag geraamd van € 885.325 voor het bekostigen van de ambtelijke inzet in de vier fasen en tijdelijke huisvesting. De dekking komt in 2022 ten laste van de in de basisbegroting 2022 opgenomen stelpost Onderwijshuisvesting.  

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25