Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

De meeste inwoners zijn zelf in staat om sociale contacten op te bouwen, een zinvolle dagbesteding te hebben, zoals betaald werk of het doen van vrijwilligerswerk. Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. Door inzet van onder andere wijkgericht welzijnswerk (bijvoorbeeld opbouwwerk) willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent.

We streven naar sociale inclusie en samenhang tussen inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, religie en seksuele geaardheid. We zijn een toegankelijke stad, waarin geen plek is voor discriminatie Als regenbooggemeente maken we ons sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijkheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI personen). In 2022 gaan we een visie op diversiteit opstellen waarmee we de komende jaren gerichte aandacht en inzet richten op versterking van een inclusieve samenleving.

Criteria

We vergroten van de veerkracht van inwoners en buurten, zodanig dat:

  • De veerkracht in de buurten/ wijken stijgt, specifiek daar waar deze (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt.
  • Deze de buurt en de individuele inwoner ten goede komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid verminderd, de zelfredzaamheid toeneemt en nieuwe initiatieven in buurten en wijken ontstaan.
  • Mensen zich prettig voelen in de wijk waarin zij willen wonen (sociale inclusie), er meer wederzijdse bewustwording is en er minder uitsluiting plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Statushouders en vluchtelingen

Aanvullende uitgaven€ 220.000

Diverse vraagstukken rondom de vluchtelingeninstroom en het tekort aan opvangplekken staan sinds augustus 2021 prominent op de agenda. Gezien de huidige situatie in de Oekraïne is het vraagstuk nog prominenter geworden. Het ministerie heeft de gemeenten in Nederland op 28 februari 2022 gevraagd te anticiperen op een verhoogde instroom van vluchtelingen en de daarmee samenhangende vraag voor opvang.

De gemeente kent meerdere rollen en taken als het gaat om het goed begeleiden van vluchtelingenstromen en het bieden van opvangplekken. Te denken valt aan aspecten die te maken hebben met huisvesting, welzijn, onderwijs, inkomensondersteuning, etc. Dat vergt een goede coördinatie en een specifieke organisatievorm, vanuit één gemeenschappelijke visie, doelstelling en opdracht. Daarbij is afstemming met omliggende gemeenten in de regio over samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheden belangrijk. Ook mandaat binnen de regio moet duidelijk geregeld zijn. Voor een goede coördinatie op dit vraagstuk en het kunnen realiseren van een passende organisatievorm is in 2022 € 220.000 nodig.

Extra loonindexatieJeugdwet en WMO

Budgettair neutraal

De VNG, werkgevers in de zorg en welzijnssector en het Ministerie van VWS hebben gemeenten op 9 november 2021 opgeroepen om per 1 januari 2022 alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 structureel te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten binnen die tarieven. Het kabinet heeft hiertoe middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag is in de decembercirculaire opgenomen en in 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds. Via het gemeentefonds (doel 10.1.1) ontvangen we structureel € 661.000 ter compensatie van de indexatie van de tarieven in de WMO en Jeugdzorg die onder de voorwaarden van deze ophoging vallen.

Specificatie:

Doel 2.3.2   € 225.000

Doel 2.1.3   € 275.000

Doel 3.1.2   €   20.000

Doel 3.3.1   €   24.000

Doel 1.1.2   € 117.000

                      € 661.000

Formatie programma Maatschappelijke Voorzieningen

Aanvullende uitgaven€ 38.000

Maatschappelijke voorzieningen bepalen mede de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad en de wijk. Daarom is het belangrijk dat welzijn, sport, gezondheid, zorg en ondersteuning, onderwijs en cultuur dichtbij en op maat georganiseerd worden. Er zijn meerdere ontwikkelingen, die hernieuwde aandacht vragen voor het voorzieningenvraagstuk:

1. Groei van de stad; er wordt met name binnenstedelijk gebouwd, waardoor wijken gaan veranderen.  

2. Behoefte aan meer samenhang en meer samengestelde voorzieningen: van “ iedereen een eigen plek”,  naar “een plek voor iedereen”.

3. Onze werkwijze voldoet niet meer

Hiervoor is het  Programma Maatschappelijke Voorzieningen tot stand gekomen (informatienota maart 2022). Het Programma Maatschappelijke Voorzieningen is vooral een nieuwe werkwijze. Die nieuwe werkwijze heeft tot doel om de strategische opgaven en de sectorale ambities te vertalen naar het wenselijke voorzieningenaanbod in de wijken en hoeveel ruimte dit vraagt in de toekomst. Deze ‘schakelfunctie’ is er op dit moment niet. Het Programma Maatschappelijke Voorzieningen heeft primair tot doel om dat op te lossen.

Het oppakken van deze vraagstukken vraagt capaciteit De gemeente Zwolle beschikt op dit moment niet over functies waarin deze kennis en vaardigheden samenkomen. Deze kennis en vaardigheden zijn op dit moment versnipperd over meerdere personen/afdelingen en in capaciteit te beperkt. Het is van belang voor het Programma Maatschappelijke Voorzieningen dat twee functies worden ingevuld. Deze capaciteit is voorzien bij de afdelingen Maatschappelijke ontwikkeling (adviseur Maatschappelijke Voorzieningen) en Vastgoed ( Ontwikkelmanager Maatschappelijk Vastgoed).  

Deze functionarissen zullen ‘spilfuncties’ vervullen tijdens de brede maatschappelijke verkenningen, die vooraf gaan aan de daadwerkelijke realisatie van samengestelde accommodaties.

Voor de komende 6 maanden is een budget nodig van €107.600 waarvan € 38.000 op doel 1.1.2 en € 69.600 op doel 7.1.4.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25