Bijlagen

Periodieke wijziging 2022-1

Periodieke wijziging 2022-1

De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.

Artikel 4. Uitvoering begroting

3.   Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten ten lasten te wijzigen door:

  • Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's
  • Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg  van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
    a.   de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven
    b.   als er sprake is van nieuw beleid, het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt
    c.   de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.

4.    Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarde dat:
a.    het restanten van middelen betreft in verband met het over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b.    de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage

5.    Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met een egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met de egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a.    de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b.    uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

Doel 1.1.2

1e periodieke wijz. 2022

Subsidie het Anker

60.000

uitg

Doel 7.1.4

Onderhoudsbudget vastgoed Anker

-60.000

uitg

Toelichting:

Op basis van eerdere besluitvorming was het al de bedoeling dat het anker zelf het onderhoud zou gaan uitvoeren. Tijdelijk was dit nog belegd bij onderhoud gebouwen vanuit afdeling vastgoed. Het Anker neemt het onderhoud nu zoals afgesproken over en krijg

Doel 1.3.1

14-12-2021 (9l)

Subsidie stichting Jeugdeducatie Nederland

36.000

uitg

Doel 4.3.1

Budget kindregelingen

-36.000

uitg

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met de cofinancieren van stichting Jeugdeducatie Nederland met als doel het bevorderen van gelijke kansen door ondersteuning van scholen met een groot aandeel leerlingen uit minimahuishoudens

4. Inkomen

Doel 4.1.1

1e periodieke wijz. 2022

Handhaving participatiewet (incl. Digitale recherche) structureel vanaf 2022

194.248

uitg

Doel 3.1.2

Budget handhaving participatiewet

-194.248

uitg

Toelichting:

Dit budget is bij de begroting 2022 structureel beschikbaar gesteld vanaf 2022 op doel 4.1.1. Per abuis is deze wijziging vastgelegd op doel 3.1.2. Er dient daarom een correctie plaats te vinden tussen programma's 3 en 4. Omdat de primitieve begroting doo

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.2.1

14-12-2021 (9g)

Ophogen budget evenementensubsidies 2022

6.000

uitg

Doel 5.2.1

Bijdrage uit budget regenbooggelden 1.1.2

6.000

ink

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het honoreren van evenementensubsidies voor een bedrag van € 552.259. De dekking daarvan vindt grotendeels plaats vanuit bestaande budgetten doel 5.2.1. Daarnaast wordt een bijdrage gedaan van € 6.000 uit het budget regenb

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.2

9-11-2021 (9a)

Ruimtelijke initiatieven

102.000

uitg

Doel 6.1.2

Bijdrage intentieovereenkomsten / anterieure overeenkomsten

102.000

ink

Toelichting:

Er worden met ontwikkelaars overeenkomsten afgesloten voor nieuwe ruimtelijke initiatieven ter dekking van de plankosten. Mandaat voor het aangaan van overeenkomsten ligt bij het college.

Doel 6.2.1

1e periodieke wijz. 2022

Krediet investeringsagenda wonen

50.000

uitg

Doel 6.2.1

Dekking reserve nutvw-fysiek

50.000

ink.

Doel 6.1.1

Krediet versnelling woningbouwopgave/schaalsprong woningbouw

-50.000

uitg

Doel 6.1.1

Dekking reserve nutvw-fysiek

-50.000

ink.

Toelichting:

Voor 2021 waren extra middelen beschikbaar gesteld voor "bijdrage netwerksamenwerking Concilium". De kosten voor 2022 kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten vanuit projectbudget versnelling woningbouwopgave / schaalsprong woningbouw. Het

7. Vitale wijken

Doel 7.1.2

Berap 2021-2

Budget beheer en exploitatie reizigerstunnel en busperron BOR

118.029

uitg

Doel 7.1.3

Budget DVO ROVA

9.071

uitg

Doel 6.3.1

Verlaging structureel budget Spoorzone

-127.100

uitg

Toelichting:

Bij de Berap 2021-2 is een bedrag van € 127.100 vanuit de structurele middelen van de Spoorzone (doel 6.3.1) overgeheveld naar Beheer Openbare ruimte (doel 7.1.2 en doel 7.1.3). Deze overheveling was voor 2021 incidenteel in de begroting 2021 verwerkt, m

Doel 7.1.4

15-03-2022 (9a)

Haalbaarheidsonderzoek Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid

50.000

uitg

Doel 10.1.1

Post onvoorzien 2022

-50.000

uitg

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met het verder uitwerken van een scenario voor de totale revitalisatie van de panden Stadskamer en de Pol. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In het najaar zal een uitgewerkte kredietaanv

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 1.1.2

LHBTI middelen

29.574

uitg

Doel 1.1.2

Welzijnsbeleid LHBTI

20.000

uitg

Doel 1.1.2

Anti-discriminatie en racisme

15.000

uitg

Doel 1.1.3

Ouderenwelzijn

40.000

uitg

Doel 1.1.3

Subsidieverlening Intermezzo

15.000

uitg

Doel 1.2.2

Zwemvangnet

73.000

uitg

Doel 1.2.2

Pilot sport en bewegen

50.000

uitg

Doel 1.2.2

Innovatiefonds sport

50.000

uitg

Doel 1.2.2

Zwemvangnet 12+

35.000

uitg

Doel 1.2.3

Renovatie de Elshof

46.668

uitg

Doel 1.2.3

Renovatie Elshof

48.220

uitg

Doel 1.2.3

Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen

39.238

uitg

Doel 1.2.3

Het Hoge Laar

21.140

uitg

Doel 1.3.1

Gezonde stad - kansrijke start

33.000

uitg

Doel 1.3.1

Kansrijke gezonde stad

23.000

uitg

Doel 1.3.1

Gezond in de stad

20.000

uitg

Doel 1.3.1

Overlopende opdrachten Opvoeden

15.150

uitg

Doel 1.3.2

Gelijke kansen agenda

29.100

uitg

Doel 1.3.4

DU laaggeletterdheid 2020

121.709

uitg

Doel 1.3.4

DU Laaggeletterdheid 2021

42.868

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

767.666

ink

2. Inwonersondersteuning

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 2.1.1

Evaluatie SWT

26.560

uitg

Doel 2.1.1

Implementatie woonplaatsbeginsel

25.000

uitg

Doel 2.1.1

Ontwikkelen spec. aanpak statushouders

28.125

uitg

Doel 2.1.1

Implementatie inkoopmodel jeugd

108.750

uitg

Doel 2.1.3

Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief

22.000

uitg

Doel 2.1.3

Toezicht en handhaving WMO

58.983

uitg

Doel 2.1.3

Right to Challenge

300.000

uitg

Doel 2.2.1

Breed offensief Septcirc

133.000

uitg

Doel 2.2.1

Crisisdienstverlening WRZ covid 19

1.201.700

uitg

Doel 2.2.1

Arbeidsmarktregio 2021

156.300

uitg

Doel 2.3.1

SHP onderzoekrapp. Jeugdprobl

24.375

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

2.084.793

ink

3. Opvang en bescherming

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 3.3.1

Daklozen - coronacompensatie

708.634

uitg

Doel 3.3.1

BZK SPUK middelen

15.000

uitg

Doel 3.3.1

VWS middelen 2021

1.277.462

uitg

Doel 3.3.1

Corona dec circ Maatschappelijke Opvang

1.484.598

uitg

Doel 3.1.2

Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel

107.198

uitg

Doel 3.1.2

Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling

286.828

uitg

Doel 3.1.2

DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken

170.000

uitg

Doel 3.1.2

DUVO middelen

137.500

uitg

Doel 3.1.2

Corona dec circ Vrouwenopvang

8.000

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

4.195.220

ink

4. Inkomen

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 4.1.1

Capaciteit RBZ

162.000

uitg

Doel 4.1.1

Onderbesteding loonsom IO agv TOZO

393.508

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

555.508

ink

5. Ondernemende en levendige stad

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

Doel 5.2.2

Lopende verplichtingen erfgoed 2021

24.740

uitg

Doel 5.3.1

Cultuur - onderzoek stad en cultuur

30.000

uitg

Doel 5.3.1

Cultuur - onderzoek stadskamer

24.257

uitg

Doel 5.3.2

Cultuur - zaalgebruik corona

43.043

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

122.040

ink

6 Toekomstgerichte stad

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

Doel 6.1.2

Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020

78.533

uitg

Doel 6.1.2

Ruimtelijke plannen budget 2021

154.715

uitg

Doel 6.1.3

Geo informatie

24.000

uitg

Doel 6.1.3

SOR / GEO-informatie

26.800

uitg

Doel 6.1.3

BAG

67.500

uitg

Doel 6.1.3

bouwleges - PAS 2019 / 2020

89.384

uitg

Doel 6.1.3

WKB

50.000

uitg

Doel 6.1.3

Woningsplitsing 2020

40.000

uitg

Doel 6.1.3

Woningsplitsing 2021

20.000

uitg

Doel 6.1.4

Archeol.excessieve opgravingen- ophoging krediet budget 2021

9.665

uitg

Doel 6.1.4

Kerkenvisie

71.400

uitg

Doel 6.1.4

Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2019/2020/2021

62.863

uitg

Doel 6.3.1

Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28

50.000

uitg

Doel 6.4.1

Energietransitie incidenteel 2020 - 2023

120.000

uitg

Doel 6.4.1

Energietransitie overlopende verplichting 2021

57.000

uitg

Doel 6.4.2

Groen & Recreatievisie B&L

7.552

uitg

Doel 6.4.3

Visie ondergrond overlopende verplichtingen

20.848

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

950.259

ink

7. Vitale wijken

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

Doel divers 7

Vitale wijken overlopende posten 2020 - 2021

122.459

uitg

Doel divers 7

Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022

680.059

uitg

Doel 7.3.3

NME 2020

93.502

uitg

Doel 7.1.3

Groenbeleid: overlopende verplichtingen 2021 -2022

19.200

uitg

Doel 7.1.4

Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen

10.406

uitg

Doel 7.1.4

Inventarisatie loden leidingen

41.692

uitg

Doel 7.1.4

Asbestinventarisatie

160.245

uitg

Doel 7.1.4

Carillion Peperbus

19.737

uitg

Doel 7.2.1

Jihadisme

18.825

uitg

Doel 7.2.1

Versterking weerbaarheid / ondermijning

120.000

uitg

Doel 7.2.2

Botenhelling katerdijk

65.000

uitg

Doel 7.2.2

Hogere eigen bijdrage bommenregeling (restant)

28.906

uitg

Doel 7.2.4

Kleine maatregelen veiligheid uitstel subsidie

106.938

uitg

Doel 7.3.4

ICT OmgevingsDienst

40.000

uitg

Doel 7.3.4

overlopende verpl. energiecontroles omgevingsdienst

18.718

uitg

Doel 7.3.4

Milieu - Toezicht en Handhaving overl. verplichtingen

13.424

uitg

Doel 7.3.4

overlopende verpl. Bodem en ondergrond 2020

6.919

uitg

Doel 7.3.4

Geluidscherm Mimosastraat

28.321

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

1.594.351

ink

8. Bestuur en dienstverlening

Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie

Doel 8.1.2

75 jaar vrijheid

30.600

uitg

Doel 8.2.1

Programma dienstverlening

85.505

uitg

Doel 8.2.1

BRP BMC

111.000

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw bestuur en organisatie

227.105

ink

9. Bedrijfsvoering

Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie

Doel 9.1.1

Huisvesting SWT Corona / algemeen

150.000

uitg

Doel 9.1.1

Opleiding Hervormingsagenda sociaal

53.828

uitg

Doel 9.1.1

Opleiding Omgevingswet

107.291

uitg

Doel 9.1.1

Opleiding Toezicht

46.469

uitg

Doel 9.1.3

Datagedreven werken 21

56.981

uitg

Doel 9.1.3

Slimme Samenleving 21

43.960

uitg

Doel 9.1.4

Thuiswerkregeling

129.750

uitg

Doel 9.1.4

Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022

66.351

uitg

Doel 9.1.4

Innovatiebudget - Opgave gericht werken

80.000

uitg

Doel 9.1.4

Strategisch Management '21

260.971

uitg

Doel 9.1.4

Concerncontrol '21

88.427

uitg

Doel 9.1.4

Inkoopvolwassenheid

64.253

uitg

Doel 9.1.4

Corona SWT

32.095

uitg

Doel 9.1.4

Herijking ASV '21

157.000

uitg

Doel 9.1.4

Onderzoek fonds bovenwijks

74.201

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw bestuur en organisatie

1.411.577

ink

Overheveling reserve-posten nutvw-B&O naar nutvw-sociaal

Doel 10.1.1

Onttrekking reserve nutvw bestuur en organisatie

-392.566

ink

Doel 10.1.1

Storting reserve nutvw sociaal

392.566

uitg

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

te verdelen P1-P4

Incidentele capaciteit MO 2020

203.049

uitg

te verdelen P1-P4

Incidentele beleidscapaciteit & projectass. MO 2021

74.320

uitg

Doel 1.1.2

Beleidscapaciteit Hervormingsagenda

94.197

uitg

Doel 1.3.1

Relatiedesk SWT - scheidingsplatform

21.000

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

392.566

ink

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2021 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2022 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de rese

Daarnaast zijn in 2020 en 2021 middelen gereserveerd in de reserve nutvw bestuur en organisatie via doel 9.1.4 die betrekking hebben op programma 1 - 4. Deze worden overgeheveld naar reserve nutvw sociaal via programma 10 en geraamd op de doelen waarop de

10. Algemene dekkingsmiddelen

1e periodieke wijz. 2022

Vrijval 2021 van middelen

Doel 10.1.1

Reserve nutvw sociaal, WMO monitoring / meting menselijke maat (2.1.3)

8.457

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw sociaal, woonlastenfonds (4.1.1)

22.682

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw sociaal, licentiekosten HVS (4.3.1)

24.000

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw sociaal, jaarrekeningresultaat 2020

39.000

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw sociaal, jaarrekeningresultaat 2020

29.700

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw fysiek, overlopende verplichtingen monumentenzorg 2021 (6.1.4)

27.000

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw fysiek, statenzaal (7.1.4)

10.003

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw fysiek, voormalig SMZ (7.1.4)

14.725

ink

Doel 10.1.1

Reserve dekking kapitaallasten, herinrichting Rembrandtlaan (7.2.4)

17.507

ink

Doel 10.1.1

Reserve dekking kapitaallasten, bushaltes SH (6.3.1)

31.270

ink

Bovenstaande doelen

Algemene concernreserve

224.344

uitg

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25