Home

Algemeen

Het jaar 2022 is nog maar net begonnen, waarbij we de hoop hadden dat we langzaam afscheid konden nemen van de coronacrisis. Maar we moeten constateren dat we in de volgende crisis zijn beland. De al enkele maanden stijgende grondstofprijzen, energiekosten en de krapte op de arbeidsmarkt, aangewakkerd door de oorlog in de Oekraïne, leiden tot forse prijsstijgingen en langere doorlooptijden van projecten. De impact hiervan op de begroting is nog lastig in te schatten. Er is een inventarisatie opgestart om meer zicht te krijgen op de problematiek van de kostenstijgingen. Over de uitkomsten van deze inventarisatie zullen we u als Raad te zijner tijd informeren. Voor het directe gevolg van de energiekosten op de  gemeentelijke begroting nemen wij een stelpost van € 1,5 miljoen op, die we in aanloop naar de tweede berap concreter gaan invullen en waarover we zullen rapporteren.

De oorlog in Oekraïne leidt tot een golf van nieuwe vluchtelingen. De opvang van de vluchtelingen raakt in de eerste fase een groot deel van de organisatie, waardoor mogelijk reguliere werkzaamheden enigszins naar achteren schuiven. De organisatie heeft hier aandacht voor en beziet hoe de knelpunten kunnen worden opgelost. Het kabinet heeft toegezegd dat de gemeenten een reële vergoeding voor de gemaakte kosten krijgen. Nadere uitwerking van de vergoedingsregeling is in de maak.

Hoewel het lijkt of het al weer een tijd geleden is dat de coronamaatregelen zijn opgeheven, is dat nog maar enkele maanden geleden. In januari en februari hadden maatregelen nog een grote impact op de stad en haar inwoners. Financieel zien we dat het kabinet tot en met 2021 een reële compensatie heeft gegeven. Dat geeft ook vertrouwen dat de nadelige effecten over de eerste twee maanden van 2022 ook worden gecompenseerd. In de komende maanden verwachten we daar meer informatie van het kabinet over te krijgen. Verder blijft het afwachten hoe het coronavirus zicht in de loop van het jaar gaat ontwikkelen en of dit tot nieuwe beperkende maatregelen zal leiden.
Op dit moment zijn er geen signalen waaruit blijkt dat de coronamaatregelen tot langjarige problemen zullen leiden voor de gemeentelijke taken. Door de huidige economische ontwikkelingen zal het ondoenlijk worden om het structureel coronaeffect te kunnen meten.

Het nadeel in de jaarrekening 2021 voor de jeugdzorguitgaven werkt door naar de begroting 2022. Voorlopig verwachten we een nadeel van € 2,9 miljoen, als gevolg van volumegroei en stijgende tarieven.
Naast de knelpunten in het bestaande beleid zijn ook enkele nieuwe beleidsaanvragen in de berap verwerkt, omdat deze niet kunnen wachten tot integrale afweging in het najaarsmoment. In het hoofdstuk samenvatting worden deze aanvragen benoemd en zijn de grootste mee- en tegenvallers opgenomen.

De lagere uitgifte van woningen in 2021 heeft tot gevolg dat het aantal te realiseren woningen in 2022 lager uitvalt. De verwachting is dat circa 400 woningen kunnen worden opgeleverd, terwijl er 750 woningen zijn geraamd. De oorzaken hiervoor zijn: vaker grotere gebiedsontwikkelingen met bijbehorende complexere vraagstukken, stikstofproblematiek, haalbaarheid staat onder druk, besluitvormingsprocessen vragen meer tijd en vertraging aan ontwikkelaarszijde. Aanvullende informatie hierover is opgenomen onder doel 6.2.1 .
Het financiële effect hiervan op de begroting nemen we mee in de tweede berap.

Bij de voortgang van de grote projecten zien we aantal ontwikkelingen die impact hebben op de voortgang van het realiseren bepaalde projecten, zoals de stikstofproblematiek, prijsstijgingen te realiseren woningen door onder andere kostenstijgingen vanwege te  verwerken ambities en netcongestie op het elektriciteitsnet. Meer detailinformatie over de grote projecten is te vinden in de Voortgangsrapportage  Projecten (VP) die u aantreft onder de bijlagen van de berap.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25