Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

De gemeente Zwolle heeft regie op vastgoed waarbij het draait om maatschappelijk waardecreatie vanuit de activiteiten in het gebouw. Het gaat hierbij voornamelijk om het huisvesten van functies die erop zijn gericht om de aantrekkingskracht van Zwolle te versterken. Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. We zien ons gemeentelijk vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Door focus te leggen op vraagstukken die spelen binnen de stad vanuit een maatschappelijke context, kan het gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke betrokkenheid en cohesie in de wijken en stad versterken.

Vastgoedmanagement realiseert een optimale afstemming tussen de verschillende opgaven in de stad (huisvestingsvragen) en aanbod. We streven naar een solide en duurzame vastgoedportefeuille, die inspeelt op de maatschappelijke vraag en gericht is op financiële stabiliteit. Daarnaast dient het gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te zijn en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische opgave, zoals de "energietransitie". Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om deze transitie verder vorm te geven. De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor de gemeente Zwolle is in ontwikkeling en zal dit proces vormgeven.

De kern van ons gemeentelijk vastgoedbeleid is vastgelegd in een Nota Vastgoed-management welke wordt geactualiseerd naar een nieuwe Kadernota Vastgoedmanagement. Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de vastgoedportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurders-tevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed.

Criteria

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad, zodanig dat:

  • Een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille wordt gerealiseerd die is gericht op zowel maatschappelijke vraag als op financiële stabiliteit;
  • Maatschappelijke en culturele vraagstukken m.b.t. huisvesting worden gefaciliteerd;
  • Er een goede afstemming tussen vraag en aanbod is;
  • Een maximale bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie door de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
  • De kwaliteit van de gebouwen in stand blijft en door het optimaliseren van de onderhoudssystemen een reductie van kosten gerealiseerd wordt.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Formatie programma Maatschappelijke Voorzieningen

Aanvullende uitgaven€ 69.600

Maatschappelijke voorzieningen bepalen mede de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad en de wijk. Daarom is het belangrijk dat welzijn, sport, gezondheid, zorg en ondersteuning, onderwijs en cultuur dichtbij en op maat georganiseerd worden. Er zijn meerdere ontwikkelingen, die hernieuwde aandacht vragen voor het voorzieningenvraagstuk:

1. Groei van de stad; er wordt met name binnenstedelijk gebouwd, waardoor wijken gaan veranderen.  

2. Behoefte aan meer samenhang en meer samengestelde voorzieningen: van “ iedereen een eigen plek”,  naar “een plek voor iedereen”.

3. Onze werkwijze voldoet niet meer

Hiervoor is het  Programma Maatschappelijke Voorzieningen tot stand gekomen (informatienota maart 2022). Het Programma Maatschappelijke Voorzieningen is vooral een nieuwe werkwijze. Die nieuwe werkwijze heeft tot doel om de strategische opgaven en de sectorale ambities te vertalen naar het wenselijke voorzieningenaanbod in de wijken en hoeveel ruimte dit vraagt in de toekomst. Deze ‘schakelfunctie’ is er op dit moment niet. Het Programma Maatschappelijke Voorzieningen heeft primair tot doel om dat op te lossen.

Dit vraagt ook capaciteit om deze vraagstukken op te pakken. De gemeente Zwolle beschikt op dit moment niet over functies waarin deze kennis en vaardigheden samenkomen. Deze kennis en vaardigheden zijn op dit moment versnipperd over meerdere personen/afdelingen en in capaciteit te beperkt. Het is van belang voor het Programma Maatschappelijke Voorzieningen dat twee functies worden ingevuld. Deze capaciteit is voorzien bij de afdelingen Maatschappelijke ontwikkeling (adviseur Maatschappelijke Voorzieningen) en Vastgoed ( Ontwikkelmanager Maatschappelijk Vastgoed).  

Deze functionarissen zullen ‘spilfuncties’ vervullen tijdens de brede maatschappelijke verkenningen, die vooraf gaan aan de daadwerkelijke realisatie van samengestelde accommodaties.

Voor de komende 6 maanden is een budget nodig van €107.600 waarvan € 38.000 op doel 1.1.2 en € 69.600 op doel 7.1.4.

Afwijkingen op kredieten Berap 2022-1

Afwijking op kredieten uit Berap 2022-1

Stagnatie kosten herbestemming Luttekestraat 35

Budgettair neutraal

Met het raadsbesluit d.d. 25 mei 2021 is ingestemd met het benodigde krediet voor de herbestemming van het Luttekestraat 35 te Zwolle. Om te komen tot de realisatie van het project is een aanbestedingsprocedure en een vergunningsprocedure doorlopen. Tegen het vergunningsbesluit is door een van de omwonende partijen bezwaar gemaakt. De behandeling van het bezwaar heeft geleid tot vertraging van een aantal maanden voordat de realisatiewerkzaamheden konden worden gestart.

Begin januari 2022 is de beslissing op het bezwaar verstuurd en is het project herstart om de realisatie werkzaamheden voor te bereiden en tot uitvoer te brengen. Als gevolg van de stagnatie en de prijsstijgingen in de bouwsector waren herziene afspraken met de aannemer noodzakelijk. Om verdere stagnatie en prijsstijgingen te voorkomen, is met de aannemer overeenstemming bereikt over een prijsverhoging van € 225.000,- excl. btw. Dit onder de voorwaarde dat alle risico's inzake de volledige en correcte realisatie van het project volledig wordt afgekocht. Behoudens eventuele extra aanvullende functionele (gebruikers) wensen, aanvullende asbestsaneringen en de niet-contractmatige werkzaamheden rondom de verzwaring van de elektrische aansluiting.

Daarnaast zijn door de stagnatie aanvullende advieskosten en zullen door de stagnatie aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Deze worden inschat op een bedrag van € 70.000,-.

In totaal gaat het om een krediet ophoging van € 295.000, wat met ingang van 2024 resulteert in extra kapitaallasten van  € 14.750 per jaar.

Vaste inrichtingskosten Diezerstraat 80

Budgettair neutraal

In BERAP 2020-2 is geld beschikbaar gesteld voor de verbouwing die nodig is om de Diezerstraat 80 (het Statenzaalcomplex) geschikt te maken voor de nieuwe functie (een grandcafé met hotel / hostel). Met de nieuwe huurders is overeengekomen dat zij in eerste instantie de losse en vaste inrichting ((zoals keuken, bar en receptie etc.)  zelf zouden investeren. Voor de vaste inrichting is dit, gezien het huidige standpunt van de banken, niet mogelijk. Daarom doen wij de investering in de vaste inrichting en wordt het vervolgens verwerkt in de huurprijs. De afschrijvingstermijn voor de kosten van de vaste inrichting wordt gelijkgesteld aan de eerste huurtermijn van 10 jaar, dat wil zeggen dat het volledige investeringsbedrag binnen de eerste huurtermijn wordt afbetaald door de huurders. Het gaat om een bedrag van € 360.000, in 10 jaar afschrijven met een rentepercentage van 1% leidt tot een jaarlast van circa € 39.600.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25