Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Zwolle streeft naar vitale wijken, waar iedereen meedoet en waar bewoners actief en trots met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. Een wijk waar het fijn wonen is en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De wijken zijn goed toegankelijk, met passende woningen en goede voorzieningen. Een vitale wijk is nu én in de toekomst aantrekkelijk om in te leven. Daarvoor zijn ze voorbereid op een veranderend klimaat, leveren ze een bijdrage aan de energietransitie en gaan ze mee met de tijd.

In vitale wijken is het mogelijk elkaar te ontmoeten en om gezond en veilig te leven. Dat gebeurt onder andere buiten, #buitengeluk. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen, sporten, spelen en recreëren. Door corona en de 1,5 meter samenleving gebruiken inwoners de buitenruimte nu veel meer dan eerder. Dat is positief, want het zorgt voor meer buitengeluk in de stad, maar het levert ook complexe vraagstukken op. De buitenruimte staat onder druk. Niet alleen boven maar ook onder de grond. We staan voor grote opgaven – zoals de verstedelijking, klimaat en energie -  die allemaal ruimte nodig hebben. Dit vraagt om een nauwe en tijdige samenwerking tussen alle partners die met de ontwikkeling èn met het beheer van de stad bezig zijn. Voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Zwolle is een veilige stad met veilige wijken. We werken er dagelijks aan om dit zo te houden. Samen met onze partners en inwoners werken we aan veiligheidsthema’s zoals jeugd, cybercrime, ondermijnende (drugs)criminaliteit en mensenhandel, maar denk ook aan het veilig laten verlopen van evenementen en betogingen. Dit doen we niet alleen repressief, maar meer en meer preventief. Op deze manier werken we duurzaam aan een veilige stad.

Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten. Als dat kan ondersteunen we met ons gemeentelijk vastgoed ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten. Ook dragen we bij aan de energietransitie. Per wijk bekijken we wat daarvoor nodig is. En wat we met elkaar willen bereiken.

Voor vitale wijken is het van belang dat bewoners participatieruimte ervaren in hun eigen woonomgeving. Bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is en moedigen eigen initiatief aan. Ook zijn we met buurten en wijken in gesprek en luisteren naar wat zij belangrijk vinden. Via de inzet van de methodiek ‘Start voor de start’ zorgen we dat we eerst denken en dan doen, door aan het begin met alle interne en externe betrokkenen het vraagstuk door te lopen. Samen met bewoners en andere partners en betrokkenen werken we zo aan vitale wijken, waar de mens centraal staat. We willen dat iedereen in Zwolle kan meedoen en prettig kan leven en wonen. Daarbij hebben we ook oog voor het welzijn van (huis)dieren.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
 

Doel

Omschrijving

 Berap 1 

2023

2024

2025

2026

7.1.1

Bewonersinitiatieven en Mjn Wijk

48.500

7.1.1

 - Dekking reserve nutw Fysiek

-48.500

7.1.1

Festival Stadshagen ondersteunen

15.000

7.1.1

Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren Stadsdeel Midden (zie ook doel 10.1.1)

        56.000

7.1.1

Herinrichting Stinspark

      175.000

7.1.1

 -Dekking externe bijdragen

     -175.000

7.1.2

Aanpassen parkeerstrook Benthuisstraat

        20.000

7.1.2

Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; onderhoudskosten

        58.700

        78.250

        78.250

        78.250

        78.250

7.1.2

Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; deel afkoopsom

 -1.500.000

7.1.2

Veiligheid en gezondheid

        90.000

7.1.2

Programmeren/prioriteren van het Meerjaren Opgave Programma (MJOP)

      115.000

7.1.2

Beheer openbare ruimte Spoorzone (van doel 6.3.1)

        81.080

7.1.3

Stormschade aan bomen

      284.300

7.1.3

Actualisatie groen en recreatiebeleid; kredietverhoging - Dekking uit budget B+L doel 7.1.3 (zie doel 6.4.2)

       -10.000

7.1.3

Beheer openbare ruimte Spoorzone (van doel 6.3.1)

           4.463

7.1.3

Afrondende werkzaamheden project Nationaal Landschap IJsseldelta

        60.000

7.1.3

 - Dekking reserve Vastgoed

       -60.000

7.1.4

Formatie programma Maatschappelijke Voorzieningen

        69.600

7.1.4

Stagnatie kosten herbestemming Luttekestraat 35

      295.000

        14.750

        14.750

        14.750

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2024 uit algemene middelen

     -295.000

7.1.4

Vaste inrichtingskosten Diezerstraat 80

      360.000

        39.600

        39.600

        39.600

        39.600

7.1.4

 - Dekking: extra huurinkomsten Vastgoed

     -360.000

       -39.600

       -39.600

       -39.600

       -39.600

7.2.3

Handhavingsnota Veiligheid en Openbare ruimte

        50.000

7.2.3

Juridisch beleid Openbare orde en openbare ruimte

        40.000

7.2.3

 - Dekking uit al toegekend budget voor uitbreiding BOA'S

-45.000

-2.670

-2.670

-2.670

-2.670

7.2.4

Verkeersveiligheid en wijkverkeersvragen

        80.000

7.2.4

Herinrichting Industrieweg

        75.000

7.2.4

Kleine verkeersmaatregelen 2021

292.593

7.2.4

 - Dekking reserve NUTW Fysiek

     -106.938

7.2.4

 - Dekking bijdrage rijk en provincie

     -185.655

7.3.2

Riolering subsidie WDOD en overlopende posten 2021

      433.665

7.3.2

 - Dekking  Voorziening riolering

     -375.814

7.3.2

 - Dekking bijdrage waterschap

       -57.851

7.3.4

Omgevingsveiligheidsdienst

        26.000

        26.000

        26.000

7.3.4

Lelystad airport en luchtvaart

        17.000

7.3.4

Omgevingsdienst; begrotingswijziging 2022

       -36.000

7.3.4

Schone lucht

        50.000

7.3.4

Specifieke uitkering PFAS en andere ZZ-stoffen binnen het GBP

        75.203

      124.000

7.3.4

 - Dekking subsidie regeling SPUK bodem overbruggingsjaar 2021

       -75.203

     -124.000

7.3.4

Technische wijziging geluidsanering; krediet (zie ook doel 10.1.1)

      390.716

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

       -68.141

      101.580

      116.330

        90.330

        90.330

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25