Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.1 Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Er schuilt veel kracht in de stad en zijn inwoners. Die kracht willen we verder aanboren door gebiedsgericht te werken in een initiatiefrijk Zwolle. Gebiedsgericht werken staat voor het slim verbinden van de leefwereld en de  ‘energie’ in gebieden met de opgaven voor de stad , wijk of buurt om zo waarde toe te voegen aan het gebied. Het uitgangspunt daarbij is: wat heeft een gebied nodig. Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken.
Voorwaarde voor een effectieve samenwerking is dat bewoners   vertrouwen hebben  in de samenwerking. De principes van gebiedsgericht werken spelen hierbij een grote rol zoals  het meer gemeenschappelijk maken van opgaven in de wijk, door beter van buiten naar binnen te redeneren en als gemeente ons meer rekenschap te geven van de vraagstukken die in de wijken leven.
Daarbij maken we zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten. Het faciliteren van de positieve dynamiek in wijken staat voorop. Hierbij zetten we instrumenten in als Start voor de Start en gericht datagebruik via onder meer Buurt voor Buurt . Bij het organiseren van participatieprocessen maken we gebruik van leefstijlgegevens.

Wat betreft de participatie met onze inwoners hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan effectieve samenwerkingsstructuren. Tijdens de coronatjjd heeft ons dit geholpen bij het zicht houden op de effecten van de maatregelen op de leefbaarheid in wijken en buurten. Ook het (online) platform MijnWijk.zwolle.nl is een mooi voorbeeld om de samenwerking te versterken. Het platform biedt inwoners de kans om samen met hun buren, (wijk)medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden hun initiatieven ten uitvoer te brengen.  
Vanuit de Omgevingsvisie, met als realisatiestrategie  “we doen het samen”, willen we hier een verdere impuls aan geven. Participatie is, in lijn met de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, een belangrijk onderdeel van het proces om opgaven aan te pakken. Dit betekent dat het gesprek voor een ontwikkeling in een gebied vroegtijdig wordt gestart en  dat belangen, ideeën, wensen en behoeften in beeld zijn gebracht voordat besluiten worden genomen. Het eerder genoemde Start voor de Start en maar ook gebiedsprofielen helpen ons daarbij. De komende tijd werken we dit verder uit.
De wijkstructuren bieden ook  handvatten voor opgaven binnen de hervormingsagenda (oa. collectivisering, van beschermd wonen naar beschermd thuis).. Het streven is te komen tot gezonde stadsdelen waarbij inwoners niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal maatschappelijk welzijn ervaren. Inwoners zijn dan in staat zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te voeren, sociale veerkracht te ontwikkelen en bijdrage te leveren aan de buurt- of wijksamenleving.

Criteria

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven, zodanig dat:

  • Inwoners bij de start van een maatschappelijke  of ruimtelijke ontwikkeling zeggenschap ervaren
  • Inwoners en in het gebied actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde opgaven, vastgelegd in gebiedsagenda’s
  • Het maatschappelijk ondernemerschap van inwoners wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen voor de opgaven waar onze stad voor staat.
  • Er samenwerking ontstaat tussen inwoners en in het gebied actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan.
  • De sociale cohesie in de wijk wordt vergroot
  • Inwoners tevreden zijn over de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsopgaven in de wijk door de gemeente.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Beleidsinterventie bij Berap 2022-1

Grip op zorg

In toenemende mate is er sprake van overlast in de Zwolse wijken door cliënten van zorgaanbieders. Bij gecontracteerde of gesubsidieerde aanbieders zijn er (contractuele) mogelijkheden om de problemen op te lossen. Bij het oplossen van problemen door (cliënten van) aanbieders die geen contractuele relatie of subsidierelatie met de gemeente hebben, maar wel een contract hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg of Forensische Zorg, ligt dat een stuk ingewikkelder.

We willen komen tot een Zwols Model voor het tegengaan van overlast voor bewoners van straten en buurten door zorgvragers. De oplossing richt zich op het weren van zorgaanbieders die inadequate zorg leveren aan hun cliënten en op het tegengaan van te grote concentraties in wijken. Dit Zwols model zal de ervaringen uit Kampen en Deventer benutten en daarop voortbouwen.

Hiervoor is onlangs een projectleider aangesteld om tot dit Zwolse model te komen. Op basis van de offerte zetten we eerst in op de duur van twee maanden, begroot op € 20.000,-, exclusief BTW, reiskosten e.d. Dit kan leiden tot een tekort binnen de beschikbare middelen voor dit programma.

De uitkomsten in de vorm van een Zwols model kunnen consequenties hebben op de benodigde capaciteit vanuit de afdelingen vergunning, toezicht en handhaving. Eind 2e kwartaal 2022 zal hier meer duidelijkheid over zijn zodat dit meegenomen kan worden in de begrotingsaanvraag 2023.

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Bewonersinitiatieven en Mijn Wijk

Budgettair neutraal

Al jaren stimuleren we (kleinschalige) leefbaarheidsinitiatieven van bewoners. Die initiatieven neemt een steeds grotere vlucht. We zien veel initiatieven gericht op ‘van grijs naar groen’. We ondersteunen deze initiatieven omdat zij een bijdrage leveren aan onze doelstellingen op het gebied van klimaat en tegelijkertijd de onderlinge binding en betrokkenheid van inwoners versterken. In 2021 is het gelukt om de hoeveelheid initiatieven financieel te ondersteunen mede door een eenmalige Provinciale subsidie. Willen we deze initiatieven op dezelfde voet blijven steunen dan zijn daarvoor extra financiële middelen benodigd.

De toename in het aantal bewonersinitiatieven wordt mede ingegeven door het digitale platform ‘MijnWijk’. Medio 2020 is dit platform online gegaan. Het platform stimuleert bewoners tot het nemen van initiatief en zoeken van draagvlak. Het platform is begonnen als experiment. Inmiddels is het bijna 2 jaar in de lucht. Het is een succes en is bij initiatieven van inwoners niet meer weg te denken. Het platform heeft een plek veroverd in de wijze waarop we als gemeente met inwoners werken aan een leefbare stad. Met MijnWijk maken we de verschuiving van 'meedenken', 'meedoen' naar 'zelf doen' concreet. Het platform is ook onderdeel van gesprek in de participatieagenda van de raad en het platform biedt mogelijkheden voor doorontwikkelingen op het gebied van informeren en participatie bij grotere projecten. Daarmee is het geen exclusief platform meer voor de wijkregisseurs en de wijkteams, maar een standaardtool van de organisatie. Kortom, het is uitgegroeid tot een platform met vaste waarde voor heel Zwolle dat we structureel willen behouden voor onze organisatie. In de experiment fase zijn de kosten gefinancierd uit regulier wijkbudget . Om het structureel te maken is het zaak ook de financiering transparant te regelen. Zodat er weer ruimte in het budget van wijkmanagement is om adequaat te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

Uitgaande van dezelfde omvang aan bewonersinitiatieven als in 2021 is er voor 2022 naar verwachting een tekort van € 80.000,- euro voor de uitvoering. Bovendien is er structurele dekking nodig voor de licentie van MijnWijk, dat betreft € 10.000 per jaar. Het tekort kan dan ook oplopen tot € 90.000 in 2022.  Er is binnen de reserve nog uit te voeren werken nog budget ad € 48.500 beschikbaar die kan worden ingezet.. Dit bedrag wordt nu ingezet.

Bij de 2e Berap wordt afgewogen of er nog aanvullende middelen nodig zijn voor 2022. Tevens zal dan

een doorkijk voor de volgende jaren worden gegeven.

NB. In 2021 zijn er veel initiatieven in de buitenruimte geweest. Wellicht dat dat door de corona-regels is versterkt, velen konden immers niet op vakantie en hebben meer gedaan in de eigen omgeving. Toch denken we niet dat dit tijdelijk is, juist door corona is ook die buitenruimte herontdekt als plek om te zijn. #Buitengeluk. En we zien de aantrekkingskracht van de mooie resultaten, buurtgenoten willen dat ook. Vandaar dat we vooralsnog uitgaan van dezelfde omvang als in 2021.

Festival Stadshagen ondersteunen

Aanvullende uitgaven€ 15.000

De gemeenteraad neemt op 7 maart 2022 de motie ’25 jaar Stadshagen verdient Symphonica!’ aan. Deze motie roept op tot het onderzoeken van de mogelijkheden om financieel bij te dragen aan het festival Symphonica Stadshagen wat 25 juni 2022 moet plaatsvinden. Reden voor de raad om deze oproep te doen betreffen enerzijds de behoefte aan meer ontmoetingsmogelijkheden en cultureel aanbod in de wijk. Anderzijds de mijlpaal die dit jaar bereikt wordt: het 25-jarig bestaan van de wijk in juni 2022.

Voor dit festival is geen evenementensubsidie beschikbaar. Op basis van de kaders is geconstateerd dat het festival zich te weinig onderscheidt van het overige aanbod en het bereik eerder lokaal is. Het beschikbare budget voor evenementen is verdeeld over diverse andere aanvragen. Ondanks dat het festival niet passend is bij het kader voor een evenementensubsidie heeft het festival meerwaarde voor de wijk Stadshagen. Meer ontmoetingsmogelijkheden en cultureel aanbod in de grootste wijk van Zwolle is gewenst. Tevens vormt het festival de afsluiting van een periode waarin we met de wijk stil staan bij het 25-jarig bestaan met als doel de saamhorigheid te versterken en de wijk stevig op de kaart te zetten.

Die combinatie maakt een financiële bijdrage gewenst. Inmiddels is door de initiatiefnemer financiële ondersteuning gevraagd aan het Buurtcultuurfonds. Een deel van de gewenste financiële middelen is toegezegd. Gezien de motie en de meerwaarde die het festival heeft stellen we een aanvullende bijdrage van € 15.000 voor.

Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren stadsdeel midden

Budgettair neutraal

De afgelopen 1,5 jaar kwam er steeds meer druk op de medewerkers van stadsdeel Midden. Als gevolg van diverse ontwikkelingen, niet in de laatste plaats de coronapandemie, de hectiek en complexiteit van de binnenstad en de verschillende gebiedsontwikkelingen binnen dit stadsdeel.

De situatie heeft een negatief effect over de hele breedte van het stadsdeel t.a.v. leefbaarheid, veiligheid en ontwikkelingen vanuit het bestuur. Door de druk op de binnenstad kunnen de andere wijken binnen het stadsdeel vanuit het wijkmanagement alleen bediend  worden vanuit een piepsysteem.

Om tot aan de zomer 2022 (1-9-2022) te zorgen voor verlichting van de werkdruk, zodat de continuïteit en de kwaliteit in afspraken en ambities voor het gehele stadsdeel Midden niet verder in het gedrang komen, is een bedrag van € 56.000 nodig. Dit bedrag kan worden gedekt uit het Coronabudget (doel 10.1.1)

Herinrichting Stinspark

Budgettair neutraal

In februari 2022 is door de Raad het definitieve ontwerp Herinrichting Stinspak vastgesteld met daarbij een taakstellend budget van € 1.242.000, waarvan € 543.000 door derden wordt bijgedragen en € 60.000 wordt bekostigd door het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). De begroting wordt in lijn met dit besluit gebracht en daarmee wordt de eerdere verwerking van de BERAP 2021-2 gecorrigeerd. Tegenover de wijziging in projectkosten staat een wijziging in externe bijdragen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25