Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.1.1 We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen

Belangrijkste element van een gezonde en vitale economische structuur is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Een stad waar het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Het gewenst effect is dat er meer banen komen in Zwolle.

Voor een blijvend krachtig economisch fundament dient een concurrerend ondernemersklimaat te worden gecreëerd, nu en in de toekomst. Voor bedrijven is het van groot belang dat het regionale ondernemersklimaat vertrouwen geeft om te investeren. Ondernemers kiezen voor de strategische ligging van Zwolle en de gemeente creëert de juiste randvoorwaarden waarbinnen bedrijven kunnen vestigen, uitbreiden of vernieuwen.
De gemeente zorgt niet zelf voor de banen, dat doen bedrijven uit de profit sector en non-profit organisaties. Het gaat hierbij zowel om directe als indirecte banen. Want voor het goed kunnen functioneren moet een bedrijf of instelling weer een beroep doen op andere bedrijven en instellingen. De gemeente kan hierbij wel helpen. Een sterk accountmanagement en professionele organisatie dragen hier aan bij. Niet alleen omdat we hiermee in goede tijden de economische structuur en vitaliteit van Zwolle versterken. Tijdens de coronacrisis is ook duidelijk geworden dat bedrijven en instellingen een helpende en meedenkende gemeente waarderen.

En het gaat hierbij niet alleen om de gemeente Zwolle. We werken samen met andere gemeenten in de regio Zwolle. Regionale agendering ten behoeve van het versterken van het vestigingsklimaat in Zwolle en regio is hierbij van belang. Als sterke regio kunnen we ondernemers nog beter van dienst zijn. Binnen een brede economische regio bieden we ruimte aan een grote diversiteit van economische sectoren én de ondernemers die binnen die sectoren actief zijn.

Eén van de belangrijkste succesfactoren voor de economische groei is de aanwezigheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten. Daarom blijven wij de komende jaren investeren in de Human Capital-agenda. In de Human Capital Investeringsagenda staan centraal:

 • Beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen: voldoende arbeidskrachten nu en op middellange termijn.
 • Inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte om te ontwikkelen.
 • Wendbaarheid van mensen en systemen: de uitdaging is ervoor te zorgen dat mensen en organisaties voorbereid zijn op permanente ontwikkelingen en
 • veranderingen in het werk.

Dit doen we niet als Zwolle alleen, dit pakken we op in Regio Zwolle verband. De uitvoering van de zogenaamde Regio deal staat hierbij centraal. We werken samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en medeoverheden zoals de provincie Overijssel aan de regionale arbeidsmarkt

Een ander belangrijk punt voor 2022 is de start van de uitvoering van het in het net voor de zomer van 2021 vastgestelde economisch perspectief. Kern hiervan is dat Zwolle zich wil profileren als Experimentele Hanzestad binnen het stedelijk netwerk Nederland en zich wil inzetten voor het vergroten van de aantrekkingskracht voor nieuwe ondernemers, young potentials en start-ups. Dit door zich binnen de economische regio primair te richten op het versterken van een aantal groeiclusters: de creatieve en slimme (maak-)industrie, de ict & e-commerce en de sector health. Daarnaast zetten we ons in voor Impact ondernemen.

Criteria

We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen, zodanig dat:

 • Bestaande bedrijven door goede en gerichte dienstverlening aan Zwolle blijven verbonden:
  • We ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, met passende randvoorwaarden.
  • We focussen op directe en indirecte banen.
  • We samenwerking tot stand brengen tussen onderwijs, ondernemers, overheid, omgeving (4-O's).
  • De tevredenheid over de dienstverlening aan ondernemers stijgt.
 • Nog niet in Zwolle gevestigde bedrijven voor Zwolle kiezen:
  • De groei van het aantal vestigingen minimaal op landelijk niveau ligt.
  • De groei van het aantal nieuwe bedrijven / startende ondernemingen minimaal op het landelijk gemiddelde ligt.
  • Het kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties in balans is met de vraag in de markt.
  • De leegstand van kantoren en bedrijfspanden, uitgedrukt in een percentage, in Zwolle onder de respectievelijke landelijke leegstandscijfers ligt.
 • Vanuit onze strategische opgave "Human Capital en topwerklocaties":
  • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat wordt gecreëerd voor de clusters health / zorg, kunststoffen, klimaat en energie.
  • De verbinding tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt wordt versterkt.
  • Een beter beeld ontstaat van de groeisectoren, benodigde skills en het arbeidspotentieel in de regio.
  • Een betere geleiding ontstaat van a) werk naar werk, (b) opleiding naar werk en van (c) geen werk naar werk

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Overheveling budget Europees subsidieprogramma Leader

Budgettair neutraal

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) is een Europees subsidieprogramma ter versterking van de economische en sociale vitaliteit van het landelijk gebied. Voorwaarde van Europa is dat naast de Europese bijdrage, een even groot deel nationale publieke cofinanciering beschikbaar dient te zijn. De provincie neemt daarvan de helft voor haar rekening. De andere helft wordt door verschillende gemeenten gefinancierd.

Het restantbudget van € 82.029 per 31 december 2021 dat voor deelname aan LEADER door de gemeente Zwolle beschikbaar is gesteld, is onderdeel van doel 6.4.2." We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling". De uitgaven hebben echter hoofdzakelijk betrekking op economische versterking. Het budget moet daarom worden overgeheveld van doel 6.4.2. naar doel 5.1.1.

Doelwijziging verkenning Hessenpoort 3 en 4

Budgettair neutraal

De projecten verkenning Hessenpoort 3 en verkenning Hessenpoort 3+4 zijn onderdeel van doel 5.1.1. Per abuis heeft de besluitvorming over project verkenning Hessenpoort 3+4 plaatsgevonden op doel 6.1.2. Voorgesteld wordt dit project over te hevelen (bedrag € 16.256) naar doel 5.1.1.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25