Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Een goede, bereikbare en bruikbare groenblauwe structuur is één van de randvoorwaarden voor een vitale en levendige stad. De groenblauwe structuur is ook essentieel in de wijken voor een gezond leefklimaat. Een stad die stedelijker wordt, maar waar het groen steeds dichtbij is. Onze bewoners moeten zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen in het groen en op of langs het water. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen en te spelen; groen en water in of dichtbij woon- en werkgebieden zijn daarbij essentieel. Als er één ding duidelijk is geworden uit de Covid-19 (Corona) pandemie, dan is het wel het belang van het beschikken over voldoende goed ingerichte groene buitenruimte dichtbij huis, en dus juist ook ín de stad.  
Daarnaast is de stedelijke groene ruimte steeds belangrijker als leefomgeving voor dieren en planten. Wij koesteren onze groenblauwe structuren met ecologisch beheer en een volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat bestendige stad. We vinden een groene stad die toegerust is op een veranderend klimaat en in balans is met een prachtige omgeving van groot belang. Verbetering van bestaande groenblauwe structuren en goed beheer en onderhoud van de bestaande structuren gaan daarbij hand in hand. We geven bewoners de ruimte om hun eigen leefomgeving te vergroenen en werken daarbij samen met de partners in het Zwolse Natuurplatform.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat beschreven dat bij groei en verstedelijking van de stad ook oog is voor groen en biodiversiteit. Daar waar mogelijk versterken we deze. Biodiversiteit maakt onderdeel uit van het Groenbeleidsplan en de Groene agenda. Het versterken van de groen en biodiversiteit doen we door onder andere de inzichten van de miniconferentie groenbeheer/biodiversiteit te betrekken bij onze aanpak op groenbeheer en biodiversiteit. Dit wordt geconcretiseerd in een meerjarenaanpak van biodiversiteitsbevordering in het beheer.

We faciliteren de verbetering van de groenstructuur in de stadsrand en bouwen deze verder uit langs IJssel, Zwarte Water en Vecht. We promoten en gebruiken onze groene kwaliteiten van stad en ommeland voor de toeristische aantrekkelijkheid van Zwolle (o.a. de groene bolwerken, de stadsparken, het Vechtdal en de IJsseldelta). De stenige buurten en wijken worden vergroend of krijgen betere verbindingen met bestaande groengebieden, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van die buurten voor de bewoners toeneemt en tegelijkertijd meer klimaatbestendig en duurzaam wordt. Waar er ontwikkelingen zijn, nemen we de kansen dan wel knelpunten op het vlak van recreatie en groen mee. Dit geldt ook voor het buitengebied. Hiermee vergroten we de leefbaarheid van het buitengebied en de kwaliteit van het landschap.

Criteria

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water-, groen- en recreatiestructuur krijgen en houden, zodanig dat:

  • We de basis op orde houden en sturen op basis van risico-analyses en tegelijketijd het beheer inzetten anticipererend op de toekomst van biodiversiteitsbelang en bewonersbelangen.
  • We bestaande groen- en waterstructuren versterken en uitbouwen waar deze onvoldoende zijn.
  • We hiervoor vooral al lopende projecten of herstructureringen benutten (zoals Hoogwaterbeschermingprogramma, Ruimte voor de Vecht, Zwolle Spoort en stadslandbouw).
  • Het groen en water optimaal gebruikt kan worden (voldoende massa, bereikbaar en toegankelijk) en de recreatieve gebruiksmogelijkheden vergroot worden.
  • Zwolle via het water goed bereikbaar is en blijft.
  • De reeds rijke biodiversiteit in onze stad koesteren en waar mogelijk verder bevorderen.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Monique Schuttenbeld

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Hoogwaterbeschermingsprogramma

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Stormschade aan bomen, openbare ruimte en begraafplaatsen

Aanvullende uitgaven€ 284.300

Half februari 2022 zijn er meerdere stormen (Dudley, Eunice en Franklin) kort achter elkaar geweest en hebben in Zwolle aan ruim 160 bomen schade veroorzaakt waar intensieve inzet op moest volgen. De bomen zijn omgewaaid of dusdanig kapot gewaaid dat het veilig stellen van de situatie, maar ook verwijdering en vervanging van de bomen noodzakelijk is. In een tweetal gevallen hebben de omvallende bomen ook geleid tot schade aan een houten brug en een geluidsscherm. Enkele bomen betreffen begraafplaatsen. De schade is dermate groot dat de bestaande budgetten niet voorzien in het herstel van de schade en aanvullend budget nodig is. De totale schade bedraagt € 295.000 waarvan € 10.700 wordt gedekt uit de voorziening begraafplaatsen.

Afrondende werkzaamheden project Nationaal landschap IJsseldelta

Budgettair neutraal

Voor het oude project Nationaal Landschap IJsseldelta / Noordelijke stadsrand heeft de afrekening van de provinciale subsidie al in 2020 plaatsgevonden. Voor de afrondende gemeentelijke werkzaamheden ten laste van de reserve Vastgoed was nog € 105.000 beschikbaar. Hiervan zal nog €60.000 worden ingezet ten behoeve van gronden Jaagpad, het resterende bedrag is bij de jaarrekening vrijgevallen binnen de reserve Vastgoed. De uitvoering van het jaagpad is onderdeel van de werkzaamheden Ruimte voor de Vecht en zal daarom worden geraamd op project Regiodeal Brede welvaart in het Vechtdal. Het oude project NLY wordt afgesloten.

Actualisatie groen en recreatiebeleid; kredietverhoging

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 6.4.2 onderdeel "Actualisatie groen en recreatiebeleid; kredietverhoging"

Beheer openbare ruimte Spoorzone

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 7.1.2 onderdeel "Beheer openbare ruimte Spoorzone"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25