Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.4.1 We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is

In november 2019 is het klimaatakkoord ondertekend door de VNG. In dit akkoord staat de ambitie centraal om in 2030 in Nederland 49% van de CO2 uitstoot te hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Wij nemen dit streven over. Dat is een stevige opdracht die we in Nederland met zijn allen moeten waarmaken. Het behalen van deze doelstelling vindt plaats via een transitie waarin we afhankelijk zijn van de inzet van veel partijen, de ontwikkeling van innovatie en wetgeving en de beschikbaarheid van kennis, draagvlak en investeringsbereidheid. Waar we staan is weergegeven in de energiemonitor.

Wij volgen het tijdspad en ritme van het Klimaatakkoord. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij regelgeving en subsidietrajecten en in communicatie naar inwoners toe dragen we onze boodschap uit in lijn met het Klimaatakkoord. Met onze regiefunctie wakkeren wij deze energiebeweging aan in de stad. We denken mee en faciliteren, initiëren, sturen en beïnvloeden daar waar al iets gebeurt op stadsniveau, in wijken en buurten. Wij kunnen niet verplichten en daarmee hebben wij geen zekerheid over het halen van onze doelen. Elk initiatief – klein of groot – draagt bij aan de afspraak om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het ontwikkelen van goed partnerschap en slimme coalities met inwoners en organisaties staat daarbij centraal.

Om deze rol te vervullen moeten ook randvoorwaarden worden ingevuld op bijvoorbeeld wetgeving en financiering vanuit het rijk. Ook de ontwikkelingen in Europa (klimaatwet en green deal) en de ontwikkeling in de provincie en in de stad bepalen het tempo waarin de energietransitie in Zwolle kan plaatsvinden. In deze continu veranderende omgeving bepalen wij steeds onze koers.

Wij verwachten dat de financiële omvang van het programma gaat toenemen de komende jaren.
Dit is reeds opgenomen in de perspectiefnota en wordt bevestigd door het ROB-advies over de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. De gevraagde financiële inzet van de gemeente is de basisinzet die nodig is om extra gelden binnen te halen vanuit het rijk en Europa. Hiermee kunnen we gemeentelijke co-financiering aantonen en projecten gereed krijgen voor goede subsidie-aanvragen.

De middelen zijn bedoeld om de huidige koers van het programma te continueren. In deze begroting zijn de activiteiten voor 2022 opgenomen en onderverdeeld in 2 pijlers: de pijler gebouwde omgeving inclusief warmtetransitie en de pijler grootschalige elektrische opwek.
Het gaat om het realiseren van ambities die al zijn uitgesproken richting College en Raad.
Deze lijn is beschreven in de Aangescherpte Strategie Energietransitie van september 2020 die afgelopen voorjaar is behandeld door de raad.

In onze pijler Gebouwde omgeving zetten we ons de komende tien jaar in om drie Zwolse wijken (Holtenbroek, Aalanden, Berkum) van het aardgas af te krijgen. We hebben een transitievisie warmte en zijn die aan het uitwerken met onder andere een ontwikkelstrategie warmtenetten en het concreet maken van de organisatie van de warmteketen. De voorgenomen aanpak richt zich stadsbreed op de reductie van energiegebruik door isoleren en energiezuinig wonen en werken. Hieronder valt ook de voorbeeldrol van de gemeente met haar eigen vastgoed en energieverbruik in de openbare ruimte. We zien de energietransitie als katalysator voor een brede (regionale) ontwikkeling met nieuwe perspectieven voor de lokale economie. Voor het aanjagen van de energietransitie op bedrijventerreinen trekken we op met het provinciale programma NEO.

Vanuit de pijler grootschalige opwek richten wij ons vooral op grootschalige zon- en windenergie. De ontwikkelingen van groen gas staan in de kinderschoenen. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en daar vindt momenteel verkenning op plaats. Zodra een kansrijke ontwikkeling zich in Zwolle aandient zal hier een afzonderlijke voorstel voor worden opgesteld. We streven ernaar dat een substantieel deel van de in Zwolle gebruikte energie in Zwolle wordt opgewekt. Wij realiseren ons dat de ontwikkeling van het elektriciteitsnet limiterend zal zijn in het behalen van onze doelstellingen en proberen de impact vanuit onze rol te beperken. Onze inzet is opgenomen in de RES1.0 die in juli 2021 door uw raad is vastgesteld.

De beschikbare middelen bepalen hoeveel activiteiten we kunnen uitvoeren in 2022. We zetten in op het binnenhalen van subsidies vanuit het Rijk en Europa. Onze inspanningen zijn deels gericht om met goede proposities te komen voor het kansrijk aanvragen van deze subsidies. Ook hier is er geen zekerheid dat we deze middelen ook daadwerkelijk krijgen en dat is bepalend voor welke activiteiten we kunnen uitvoeren en welke doelen we halen.

Criteria

We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is, zodanig dat:  
1. Er een verschuiving plaatsvindt van een energiehuishouding die gebruik maakt van fossiele brandstoffen naar een energiehuishouding die gebruik maakt van hernieuwbare bronnen waarbij het energieverbruik van gas en elektra afneemt en het % duurzaam opgewekte energie stijgt.

 • in 2030 49% van de CO2 uitstoot is gereduceerd ten opzichte van 1990 (klimaatakkoord)
 • In 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat we 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken (plan van aanpak)
 • Voor de gebouwde omgeving:
  • In de periode 2015 - 2025 minimaal 25% energiebesparing wordt gerealiseerd, ofwel een verlaging van het energiegebruik (achter de meter) van 1,6 PJoule per jaar.
  • waarvan 0,33 PJoule te realiseren door particulieren, resulterend in een CO2- uitstootreductie in 2025 van 135 kiloton.
  • waarvan 1,27 PJoule te realiseren door bedrijven en instellingen resulterend in CO2- uitstootreductie in 2025 van 300 kiloton.
 • de gemeentelijke organisatie per 2030 energieneutraal is.
 • Voor grootschalige duurzame opwek:
  • Bij het beoogde doel van 25% reductie de uitstoot in 2025 maximaal 375 kton bedraagt (exclusief vervoer en vervoer) ten opzichte van de 500 kton in 1990.
  • In 2025 van het resterende energieverbruik van 4,8 PJ per jaar, minimaal 25% (1,2 PJ per jaar) grootschalig duurzaam wordt opgewekt, hetgeen leidt tot een vermindering van CO2 uitstoot ter waarde van circa 125 kiloton.

2. Energie wordt ingezet als motor voor een toekomstbestendige ontwikkeling, waarbij wordt gewerkt aan én de verlaging van de CO2-uitstoot én gebieden waardevol worden en blijven en waarbij de (regionale en lokale) economie én de sociale infrastructuur van Zwolle en regio wordt versterkt (realiseren van sociaal-economische meerwaarde).

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

 • Energietransitie

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Afronding diverse projecten energietransitie; overheveling tussen projecten en baten en lasten

Budgettair neutraal

Bij de jaarrekening 2021 wordt via de SiSa-verantwoording de RRE-rsubsidie gereed gemeld. Dit betekent dat de projecten RRE Berkum, Assendorp, Verbeter&bespaar en Dieze eind 2021 worden afgerond. Na afronding van het onderdeel RRE kunnen de eerste drie projecten ook boekhoudkundig worden afgesloten. De middelen voor de gemeentelijke activiteiten van € 38.826  voor Berkum en  € 7.005 voor Verbeter&Bespaar worden toegevoegd aan het budget gebouwde omgeving ten behoeve van de uitvoering  van het jaarplan 2022.  

Voor de uitvoering van de jaarplannen 2022 is door de raad € 1 miljoen incidenteel programmabudget beschikbaar gesteld.  Op basis van de jaarplannen wordt dit bedrag als volgt over de diverse projecten verdeeld:

 • Incidentele capaciteit en programmabureau +€817.050
 • Warmtetransitie -€14.000
 • Warmtetransitie Holtenbroek / Aa-landen +€ 176.950
 • Grootschalig opwek: + € 20.000.
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25