Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige leefomgeving gaan we met de partijen in gesprek om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers en bieden maatwerk volgens heldere processen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Zwolle.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven, zodanig dat:

 • Altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouw- en perceelniveau hebben effect op stad en ommeland).
 • Projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid.
 • Partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de fysieke leefomgeving.
 • We bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
 • Er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, circulariteit, cultuurhistorie, gezondheid en sociale opgaven.
 • Er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

 • Weezenlanden
 • Transformatie Oosterenk
 • Ruimtelijke initiatieven
 • Zwartewaterzone
 • Woningbouw voormalige locatie Van der valk Kranenburgweg
 • Gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt
 • Voorsterpoort West en Voorsterpoort Oost

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Transformatie Oosterenk Watersteeg

Aanvullende uitgaven€ 60.000

Gezien de grote woonvraag wordt, in afwijking van de visie Oosterenk, onderzocht of transformatie naar een gemengd woon en werkgebied voor deelgebied Watersteeg mogelijk is. Deze werkzaamheden zijn niet meegenomen bij de aanvraag voor 2022.  Gevraagd wordt om een incidentele verhoging van het budget van 60.000 euro.

Holtenbroek

Aanvullende uitgaven€ 134.000

In Holtenbroek lopen veel verschillende ruimtelijke ontwikkelingen- .Te denken valt dan aan diverse grote en impactvolle woon opgaves maar ook aan ontwikkelingen m.b.t. bijvoorbeeld Energie, Onderwijshuisvesting, Beheer en Infra structurele projecten. Op dit moment zijn deze veelal vanuit de locatie of vanuit het thema opgestart. De samenhang en de samenhang met de ontwikkeling van de wijk Holtenbroek vraagt om een samenhangende visie. Deze visie wordt daarna uitgewerkt in een gebiedsprogramma zoals in de omgevingsvisie (hoofdstuk 7) wordt benoemd. Het opstellen van de visie en programma zijn niet meegenomen in de aanvraag van Holtenbroek. Hiervoor wordt incidenteel een bijdrage gevraagd van 70.000 euro.

Gezien de grote dynamiek de komende jaren in Holtenbroek vraagt dit om een gebiedsgerichte aanpak en een andere processturing. Dat betekent o.a. dat in Holtenbroek voor het participatieonderdeel een omgevingsmanager zal worden ingezet. Deze inzet is niet meegenomen in de aanvraag voor Holtenbroek. Deze inzet vergt een bedrag van 64.000 euro.

Harculo

Aanvullende uitgaven€ 25.000

De Samenwerkingsovereenkomst voor de locatie van de voormalige IJsselcentrale wordt in het begin van het tweede kwartaal van 2022 ondertekend. Op dat moment starten we met het kostenverhaal van de ambtelijke kosten. In het eerste kwartaal zijn de interne kosten € 25.000,- deze kunnen niet meer verhaald worden. Het betreft de kosten van werkzaamheden rond de beide samenwerkingsovereenkomsten, het Natuur ontwikkelplan, het opstellen van een Algemeen Programma van Eisen en het schrijven van de bestuurlijke voorstellen.

Doelwijziging verkenning Hessenpoort 3 en 4

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 5.1.1 onderdeel "Doelwijziging verkenning Hessenpoort 3 en 4"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25