Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Demografische prognoses geven aan dat Zwolle de komende tientallen jaren groeit. Een sterkere groei is niet ondenkbaar, omdat Zwolle steeds meer in trek als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreeren. Dat betekent dat we in Zwolle een slimme groeistrategie nodig hebben om die (extra) groei letterlijk ruimte te kunnen bieden. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Economische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is een Omgevingsvisie Zwolle opgesteld die de koers uitzet voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de visie als basis zetten we het komende decennium in op een volgende stap in stedelijkheid, de economische ontwikkeling van Zwolle, een aantrekkelijke buitenruimte en het versterken van de relatie tussen stad en landelijk gebied. Alleen door lef en ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in verschillende gebieden opgepakt worden.

Een omgevingsvisie is nooit af. Periodieke bijstelling van de Omgevingsvisie is nodig om goed in te kunnen spelen op continu veranderende maatschappelijke omstandigheden en het effect daarvan op de fysieke leefomgeving.  Het maken en bijstellen van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Andere betrokken partners zijn bijvoorbeeld de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap, de GGD en het Rijk. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal, gebiedsgericht en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan een op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de gemeente en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied zijn voor de gebieden Centrum-stad (Programma 5) en Centrum-spoorzone strategische agenda’s opgesteld. Het centrumgebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken.

Criteria

Met de Zwolse omgevingsvisie als basis werken we aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Zwolle waar groei en behoud en versterken van omgevingskwaliteiten met elkaar in balans zijn, zodanig dat:

  • We samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en belangenorganisaties (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
  • Er een goede afstemming is met onze medeoverheden Rijk, provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
  • We maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
  • Er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities.
  • We altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
  • We verschillende opgaven in de gemeente altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
  • We altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de fysieke leefomgeving.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Spoorzone

Beleidsinterventie bij Berap 2022-1

Verkenning Stadsbroek/IJsselvizier

Op basis van een nadere inschatting van de benodigde ambtelijke capaciteit en externe inhuur verwachten wij dat de kosten van deze verkenning €50.000,- hoger uit zullen vallen dan de thans begrote €150.000,-. Wanneer uit de bestedingen blijkt dat dit inderdaad het geval is zal bij de najaarsrapportage om aanvullend budget worden gevraagd.

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

NOVI gebied regio Zwolle

Aanvullende uitgaven€ 100.000

Zwolle is onderdeel van NOVI-gebied Regio Zwolle. Hiermee kan de regio laten zien hoe ze vorm en uitvoering geeft aan de ambities in de NOVI. Gemeente Zwolle heeft eind 2020 samen met mede-overheden een plan van doorpakken opgesteld om als NOVI-gebied te bouwen aan de delta van de toekomst waar mensen veilig en prettig kunnen wonen en werken. In 2021 is onder leiding van de provincie gewerkt aan uitwerkingen van dit plan van doorpakken. Ook in 2022 en daarna vindt een aantal activiteiten plaats, zoals recent een druk bezocht webinar voor de hele regio. De gemeente draagt naast Rijk, provincie en waterschap zorg bekostiging van de activiteiten. De provincie heeft daarin de leiding. Naast de afdracht voor bekostiging heeft de gemeente kosten voor de inzet vanuit de eigen organisatie. Voor deze inzet is een aanvullend budget nodig van € 100.000,-.  

Regie woningbouw

Budgettair neutraal

Komende jaren vraagt van vele partijen een actieve inzet om de geprognotiseerde 10.000 woningen ook daadwerkelijk te realiseren. Naast de vastgestelde Omgevingsvisie en het werken aan projecten, is de analyse gemaakt dat extra inzet van de organisatie noodzakelijk is voor een aantal vraagstukken rond die woningbouwdoelstelling, om de beoogde doelstelling ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Hierbij gaat het in het bijzonder om gebiedsoverstijgende vraagstukken (denk aan systeemsprong met veel vraagstukken rond mobiliteit, energie) en bijv stadsbrede programmatische afwegingen om de woningbouwopgave te faciliteren. Hiertoe is de notitie “Schaalsprong woningbouw” opgesteld en in het NT-besproken. Tevens is daarbij door het NT Fysiek -september/oktober 2021- een aantal keuzes gemaakt omtrent de prioritering van het thema “woningbouwversnelling” ten opzichte van andere onderwerpen. Daarbij zijn tevens afspraken gemaakt over de organisatieopzet om deze opgaaf goed te accommoderen.

Om voldoende sturing te geven aan deze doelstelling is besloten tot het instellen van een Stuurteam woningbouw (o.a. ambtelijk opdrachtgevers van focusgebieden), een programmagroep woningbouw (programmamanagers van de 4 focusgebieden) en een regieteam woningbouw. Dit regieteam is zodanig geformeerd dat er een brede samenstelling is (fysiek en sociaal), zodat er integraal en slagvaardig kan worden gewerkt. Het regieteam draagt vanuit de hiervoor genoemde doelstelling bij aan de  woningbouwversnelling. Met de financiering van begrote uren en kosten maken we een adequate bemensing en functioneren van het regieteam woningbouw mogelijk.

De aanvullend benodigde middelen voor dit regieteam bedragen € 102.000. De kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande middelen binnen doel 6.1.1.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25