Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.4 We bevorderen de verkeersveiligheid

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede, verkeersveilige en toegankelijke infrastructuur noodzakelijk. Daarom blijven we in Zwolle investeren in een verkeersveilige infrastructuur”. Landelijk stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, met name onder fietsers, mede door de toegenomen mobiliteit. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd. In Zwolle is in tegenstelling tot de landelijke trend een daling te zien in deze ongeval gegevens.

Zwolle sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Deze nulambitite stelt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die risico’s te verkleinen. Dat is een ambitieuze doelstelling, juist door de groei van het verkeer in het algemeen en het aantal fietsers in het verkeer in het bijzonder, de opkomst van de (snellere) elektrische fiets en de deelname van meer kwetsbare ouderen in het verkeer de komende jaren. Om invulling te geven aan de nulambitie hebben we in 2021 gewerkt aan het Actieplan Verkeersveiligheid. Met dit Actieplan, dat begin 2022 naar de raad komt, willen we bij de aanpak van de verkeersveiligheid in en na 2022 niet alleen reactief gaan handelen, maar juist ook proactief op basis van een diverse en gestructureerde informatiebronnen en daarmee vanuit een risicogestuurde aanpak naar verkeersveiligheid kijken.

We geven prioriteit aan het aanpassen van wegen met de grootste risico’s, zoals specifieke locaties en routes waar veel klachten over komen of waar kinderen vaak gebruik van maken. Deze knelpunten gaan we het eerst aanpakken. Voor kwetsbare groepen zoeken we naar veilige kruispunten en oversteeklocaties. Zo beperken we de snelheid van gemotoriseerd verkeer in de buurt van deze plekken. Daarnaast zoeken we naar simpele maatregelen om het aantal eenzijdige ongevallen te verminderen.

We steunen initiatieven die deelnemers in het verkeer opleiden en bewustwording over risicovol gedrag, zoals alcoholgebruik en hard rijden, vergroten. Dit is vooral belangrijk in de buurt van plekken met veel kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bij  basisscholen en bij buurtvoorzieningen. Tegelijk gaat opleiden over belangrijke vaardigheden, zoals ouderen die goed leren fietsen op een e-bike, valtraining voor deze zelfde doelgroep en extra lessen in verkeersinzicht voor jonge bestuurders. We sturen daarnaast ook direct op gedrag, onder meer met het steunen van lokale initiatieven voor verkeersveiligheid .

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Criteria

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Verkeersveiligheid en wijkverkeersvragen

Aanvullende uitgaven€ 80.000

Binnen doel 7.2.4 is er de afgelopen jaren een structureel tekort van circa €  80.000 vanwege de uitvoer van de provinciale beschikking kleine fysieke-maatregelen en gedragsbeïnvloeding en met name voor de afhandeling van wijkverkeersvragen.

Met de groei van de stad, de toenemende druk op de openbare ruimte, maar ook het toenemende thuiswerken waardoor men thuis meer overlast ervaart van het verkeer neemt het aantal verkeersgerelateerde klachten, meldingen en vragen toe. In 2021 is er met het verschuiven van werkzaamheden, het aanstellen van een medewerker voor het afhandelen van wijkverkeersvragen en het herprioriteren van taken getracht om een efficiency-slag te maken en het tekort op de lasten te beperken. Hoewel dit in de werkprocessen en richting bewoners van de stad meer duidelijkheid en uniformiteit biedt, levert dit op dit moment nog geen aantoonbare en significante budgettaire efficiency-slag op, waardoor we ook voor 2022 een tekort op de lasten voorzien van ca € 80.000,-

Herinrichting Industrieweg

Aanvullende uitgaven€ 75.000

Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan het versterken van de dijken rond Zwolle. In oktober 2021 het Definitief Ontwerp (DO) voor de dijkversterking van het project Stadsdijken opgeleverd. Vanaf 2022 wordt de dijkversterking uitgevoerd. Dat duurt tot en met 2024.

Door de werkzaamheden aan de dijk bestaat de kans om ook de Industrieweg op te knappen en om te vormen naar een fietsstraat. Dit biedt ook de mogelijkheid om de route en de kruising met de Obrechtstraat/ Klooienberglaan en de kruising met de Willaertstraat veiliger, overzichtelijker en comfortabeler te maken. Het veiliger maken is een wens die door diverse omwonenden regelmatig genoemd wordt.

Door de aanpassing van de kruising met de Obrechtstraat en Klooienberglaan kan ook de ontsluiting van het nieuwe plan Zwartewaterzone worden aangepast. Het voordeel is dat motorvoertuigen rechtstreeks van de Obrechtstraat het terrein op kunnen rijden. In de huidige situatie moeten motorvoertuigen eerst via de Industrieweg rijden.

Voor de ontwerpkosten en aanpassing coupure (een opening in de dijk die in normale omstandigheden kan worden gebruikt voor verkeer, maar in bijzondere omstandigheden kan worden afgesloten) is in 2022 een bedrag nodig van € 75.000.

De besluitvorming over de investeringskosten (globale kostenraming € 350.000) wordt betrokken bij het Najaarsmoment.

Kleine verkeersmaatregelen 2021

Budgettair neutraal

Vanwege de corona pandemie heeft de uitvoer van kleine, fysieke verkeersmaatregelen vertraging opgelopen. Bij uitzondering staan provincie en Rijk toe dat de 2021-maatregelen ook in 2022 worden uitgevoerd. In 2021 is € 292.593 niet besteed, die dus alsnog in 2022 besteed kan worden. Om deze reden voeren we dit bedrag in 2022 wederom op in de begroting. Dit bestaat uit niet benutte eigen middelen en uit niet benutte baten uit provincie en rijkssubsidie uit 2021 .  

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25