Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.3.2 Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd

Om de volksgezondheid van onze inwoners/bezoekers te waarborgen en (grond)wateroverlast te beperken voor nu en in de  toekomst voldoen we aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater, opdat de waterhuishouding (bestaande uit afval-, grond- en hemelwatersysteem) op orde is.  

De toenemende kans op extreme neerslag vergroot de kans dat afvalwater in de openbare ruimte (op straat) terecht komt. Dit is een potentieel gevaar voor de volksgezondheid, omdat in het overstortwater ziekteverwekkers kunnen zitten. Daarnaast kan er als gevolg van extreme neerslag waterschade ontstaan in woningen, bedrijven en/of vitaal en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen, dokterspraktijken, zorginstellingen, etc. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Die overvloed aan regenwater zelf is een waardevolle bron, die we kunnen gebruiken voor het spoelen van het toilet, het bewateren van de tuinplanten of de doorstroming van watergangen. Om dit potentieel te benutten en om vuilwater in de openbare ruimte te voorkomen en waterschade te beperken, willen we het regenwater daar waar we “problemen verwachten”  en meekoppelkansen ontstaan met andere projecten ontkoppelen van het rioolstelsel. Zo wordt het beschikbare water niet alleen duurzaam gebruikt, maar vergroten we ook de weerbaarheid van de stad voor extreme neerslag en droogte (zie doel 6.4.4 klimaatadaptatie).

Nieuwe technologieën creëren kansen om het beheer nog slimmer en effectiever uit te voeren. Tevens willen we voorkomen dat er tegen hoge energiekosten onnodig veel schoon regenwater wordt rondgepompt in het riool. De gemeente Zwolle wil zich inspannen om al deze duurzame waarden van water nog beter te benutten.

Criteria

Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd, zodanig dat:

  • We de volksgezondheid waarborgen ten aanzien van afval- grond – en hemelwater.
  • Contact met ziekteverwekkers in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  • We (grond)wateroverlast beperken (gelet op klimaatverandering).

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Riolering subsidie WDOD en overlopende posten 2021

Budgettair neutraal

In het kader van ‘Bijdrage aan gemeentelijke plannen met Waterschapsbelang’ levert het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) een financiële bijdrage van maximaal € 70.000 (€ 57.851 excl. btw) aan het plan “verbinding Dieze-Westerveldse Aa” in de gemeente Zwolle.

Bij de jaarrekening 2021 is een bedrag van €  375.813,54 gestort in de voorziening riolering voor de uitvoering van lopende opdrachten/werkzaamheden (overlopende posten). De werkzaamheden zullen in 2022 uitgevoerd worden en alsnog onttrokken worden aan de voorziening.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25