Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 2.1.1 Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund om samen tot oplossingen te komen

Inwoners kunnen bij het Sociaal Wijkteam terecht met ondersteuningsvragen op alle leefgebieden. Het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners. Het Sociaal Wijkteam zet in op normaliseren, eigen regie en zelfstandig leven. Uitgangspunt voor de ondersteuning is: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Met de inwoner wordt besproken wat nodig is, wat mogelijk is en wat voor hem/haar de beste aanpak is. Daarbij is oog voor zowel doelmatigheid als ook rechtmatigheid.

Vertrekpunt van het ondersteuningsplan is wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kan en welke voorliggende voorzieningen van meerwaarde zijn (programma 1. Samenleving). Indien nodig biedt het Sociaal Wijkteam zelf lichte en/of kortdurende ondersteuning. Als dat niet volstaat, wordt een maatwerkvoorziening ingezet voor gespecialiseerde ondersteuning. In het ondersteuningsplan worden resultaten benoemd. Dit biedt inwoner en zorgaanbieder flexibiliteit en ruimte in de wijze waarop ondersteuning wordt ingezet (hoe) om het resultaat (wat) te bereiken.

Het Sociaal Wijkteam staat in contact met onder meer de Participatieraad, welzijnsorganisaties en aanbieders van (maatwerk)voorzieningen. De Sociale Wijkteams bieden waardevolle ondersteuning, waarbij ze recht doen aan verschillen. Dat doen ze samen én in verbinding met de inwoner. Ze gaan hierbij verantwoord te werk.

Criteria

De inwoner weet waar hij met zijn ondersteuningsvraag terecht kan, zodanig dat:

 • De inwoner ervaart dat er mèt hem gepraat wordt in plaats van over hem.
 • De inwoner eigenaar is van zijn vraag en oplossing.
 • Alle stappen zijn van meerwaarde voor de inwoner en gericht op een duurzame oplossing
 • Er duidelijke afspraken gemaakt worden over het proces (regie) en de resultaten. Deze zijn vastgelegd in een integraal ondersteuningsplan.
 • Onafhankelijke cliënt-ondersteuning beschikbaar is waar gewenst.
 • De ondersteuning zo licht als mogelijk is en zo zwaar als noodzakelijk.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Formatie Sociaal Wijkteam

Budgettair neutraal

Binnen de gemeente Zwolle vinden we dat Zwollenaren met een hulp- of ondersteuningsvraag de ondersteuning moeten krijgen die nodig is. De toegang hiervoor is belegd bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Sinds 2018 kent het SWT een jaarlijkse toename van het aantal cliënten en als gevolg daarvan een toename van af te handelen processen. Van 6.654 cliënten in januari 2019 stijgt dit naar verwachting naar 9.887 cliënten in 2022. Een toename over die jaren van 48%.

Oorzaken voor de toename liggen onder meer in:

 • Er is sprake van een groei van het aantal aanvragen door de nieuwe taak omtrent dagbesteding. Voor de bekostiging zijn in 2021 incidentele middelen ter beschikking gesteld. Sinds 2022 zijn dit structurele taken geworden die vertaald zijn naar extra benodigde formatie vanaf 2022.
 • Invoering woonplaatsbeginsel Jeugd, waardoor naar verwachting eenmalig 60 jeugdigen extra onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle gaan vallen. Dit gaat veelal over uithuisplaatsingen en Onder Toezicht Stellingen (OTS).
 • Invoering abonnementstarief Wmo, waardoor de drempel om m.n. aanvragen huishoudelijke hulp aan te vragen enorm is verlaagd. Na de implementatie in 2020 is een jaarlijkse groei van 14% extra aanvragen zichtbaar.
 • Er is een groei van de ouderenpopulatie in Zwolle zichtbaar van 3% per jaar sinds 2019 (8,4% totaal in 3 jaar) in de leeftijdscategorie 65+. Dit leidt tot toename in aanvragen.
 • De Veilig Thuis aanpak en gehele jeugdbeschermingsketen gaat veranderen. Er zullen meer casussen naar het SWT komen.
 • Samenwerkingsafspraken binnen het gedwongen kader hebben tot gevolg dat jeugdwerkers meer en vroegtijdig in contact komen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen bij Onder Toezicht Stellingen (OTS). Het vroegtijdig betrokken raken bij casussen draagt bij aan het meedenken over andere passende en goedkopere zorg. In Zwolle hebben we het over ca. 250 OTS-zaken per jaar, waar het SWT anders dan voorheen al vroegtijdig bij betrokken raakt. De personele inzet aan de voorkant levert daarmee een besparing op  duurdere zorg.

Doel van het SWT is om continuïteit en de beschikbaarheid van zorg en dienstverlening voor onze inwoners te waarborgen, wettelijke taken uit te voeren en het voldoen aan de wettelijke termijnen. Door de toename van het aantal aanvragen en toename van de taken hebben de medewerkers van het SWT de laatste jaren last van toenemende werklast waardoor er spanning ontstaat op het uitvoeren van de basistaken. Een ongewenst effect van de werkdruk is dat het SWT meer dan wenselijk verwijst naar zorgaanbieders ook in casussen waarbij het SWT zelf over de expertise beschikt om hierin ondersteuning te bieden. Er zijn diverse ingrepen gedaan om professionals vrij te maken zodat zij meer tijd hebben voor cliënten. Deze ingrepen hadden met name betrekking op het vereenvoudigen van processen en verminderen administratieve werkzaamheden. In 2020 is er reeds een incidenteel extra budget vrijgemaakt van € 405.000 uit het coronacompensatie budget voor de basistaken in verband met de toegenomen werklast.

In 2021 is door een gerenommeerd extern bureau een formatiecalculatie uitgevoerd waarbij is uitgegaan van het huidige takenpakket, de omvang daarvan en de verwachte groei in 2022. Uitkomst hiervan is dat het SWT meer formatie nodig heeft voor de uitvoering van haar huidige takenpakket. Tegelijkertijd is er ook een evaluatie uitgevoerd. Zowel de evaluatie als de gewenste bewegingen vanuit de hervormingsagenda en overige landelijke ontwikkelingen zullen vertaald worden in een voorstel met taken, werkwijze en bekostiging. De bestuurlijke keuzes die hiermee samenhangen worden voor de zomer voorgelegd.

Een deel van de huidige formatie van het SWT is de afgelopen jaren uit incidentele middelen gefinancierd. Ter overbrugging van deze formatie in 2022 en het daarmee kunnen continueren van de basistaken en het voorkomen van wachtlijsten bij het SWT, verzoekt het SWT incidenteel  middelen toe te voegen aan de loonsom.

De totale aanvraag voor 2022 betreft een bedrag van € 1.755.877 toe te voegen aan de loonsom van het SWT.

Dekking van het structurele deel voor de onderwijsteams en de jeugdgezinswerker bij de huisarts vindt plaats uit de innovatie middelen voor jeugdzorg voor een bedrag van € 1.219.322 (doel 1.3.1 en doel 2.3.1). Voor het uitvoeren van de basistaken is voor de 2e helft van 2022 een bedrag benodigd van incidenteel € 536.555. Dit bedrag kan daarbij voor 300k.  ten laste komen van de reserve coronacompensatie gelden (doel 10.1.1) en voor 237k. ten laste van de extra gelden voor versterking dienstverlening aan kwetsbaren (doel 8.2.1).

Het totale effect op/binnen de begroting betreft dan:

Structurele omzetting naar loonsom SWT uit bestaande budgetten € 1.026.583

Structurele omzetting naar programma Bedrijfsvoering uit bestaande budgetten € 192.739

Incidentele loonsom in 2022 €  536.555

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25