Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Inwoners zijn vitaal en gezond, dat is een van de ambities van spoor 1 (het vormen van een sterke sociale basis) van de hervormingsagenda. Gemeente Zwolle zet zich samen met partners in om bij te dragen aan het vitaler, gezonder en weerbaarder maken van haar inwoners. De taken die aan de gemeente Zwolle zijn opgedragen vanuit de wet Publieke gezondheid zijn voor een groot deel taken die we regionaal laten uitvoeren door de GGD. De lokale aanpak van Zwolle richt zich op het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners vooral door middel van preventie. Onze visie is een brede kijk op gezondheid, namelijk dat het meer is dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Positieve gezondheid is een richtinggevend concept voor het beleid.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons gezondheidsbeleid is het terugdringen van gezondheidsverschillen. Onze gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door de omstandigheden waarin we worden geboren, opgroeien, wonen en werken. Maar ook bijvoorbeeld onze seksuele geaardheid en genderidentiteit. Allemaal factoren die traditioneel buiten het gezondheidsdomein liggen en waar niet iedereen in eenzelfde mate vat op heeft of verantwoordelijkheid over kan nemen. Wat het zo complex maakt, is dat er vaak sprake is van een stapeling en interactie van zaken. Zoals én bestaansonzekerheid én een precaire huisvesting. Of schulden én een instabiele gezinssituatie. Of laaggeletterdheid én het hebben van een migratieachtergrond. Of een migratiegeschiedenis én discriminatie Iedereen is anders en dat maakt de kans op gezondheid niet gelijk is voor iedereen.

Dit willen we bereiken door in te zetten op de volgende speerpunten:

  • Bevorderen van een gezonde leefstijl
  • Gezond opgroeien met een kansrijke start
  • Mentaal welbevinden in verschillende levensfasen
  • Gezonde leefomgeving
  • Vitaal ouder worden

Criteria

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners, zodanig dat:

  • Inwoners beter in staat zijn om de eigen gezondheid te bevorderen qua kennis, houding en gedrag.
  • Meer inwoners een gezonde leefstijl volgen (gezond gewicht, bewegen en matiging alcohol- en middelengebruik).
  • De gezondheidsverschillen tussen wijken of buurten worden verkleind en de gezondheid in de wijken met een lage Sociaal Economische Status verbetert.
  • De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners worden vergroot.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Specifieke uitkering leefstijlinterventies

Budgettair neutraal

Als aanvulling op de middelen vanuit de regeling Sportakkoord ontvangt de gemeente via een SPUK een aanvulling van afgerond € 135.427 voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Dit budget is bedoeld voor versterking van de uitvoering van afspraken in lokale preventieakkoorden als ook voor extra ondersteuning aan gemeenten om (erkende) leefstijlinterventies in te zetten. De gedachte achter deze extra stimulans is dat deze bijdraagt aan het verder versterken van de lokale infrastructuur om een kwalitatief sterk aanbod van preventieve interventies te realiseren

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25