Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma 3. Opvang en bescherming

Voor inwoners die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die dakloos worden of die in een onveilige situatie komen, is er opvang, verblijf, begeleiding en bescherming. Dat is er ook voor kinderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. In dit programma staat wat we doen en hoe we ervoor zorgen dat deze inwoners weer kunnen meedoen.

We zorgen voor jeugdbescherming (gedwongen kader), jeugdhulp met verblijf, bestrijding van kindermishandeling, maatschappelijke opvang, beschermd wonen (voor mensen met psychische- of psychosociale problematiek), vrouwenopvang en de aanpak huiselijk geweld, de nazorg voor ex-gedetineerden en de opvang van inwoners die geen geldige verblijfsvergunning hebben. Veel van deze voorzieningen zijn bedoeld voor inwoners uit de regio. Op veel onderdelen hebben we een rol als centrumgemeente.

Als het gaat om opvang en bescherming sluiten we aan bij de hervormingsagenda sociaal domein. We willen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als dat niet mogelijk is, willen we liefst dat de opvang tijdelijk is en dat de inwoner zo snel mogelijk weer naar huis kan. Beschermd wonen willen we dus zoveel mogelijk voorkomen. Zelfstandig wonen, zo nodig met ondersteuning, heeft de voorkeur. Tussen die mogelijkheden willen we meerdere varianten ontwikkelen. Daarbij kijken we ook naar de behoeften van niet-studerende jongeren met een zorgvraag.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
 

Doel

Omschrijving

 Berap 1 

2023

2024

2025

2026

3.1.2

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

3.3.1

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)

        24.000

        24.000

        24.000

        24.000

        24.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

        44.000

        44.000

        44.000

        44.000

        44.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25