Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Onze beleidscyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen, criteria en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen.

Voor het realiseren van de beleidscyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten. De investering die in 2021 is gedaan in het versterken van concerncontrol willen we vanaf 2022 structureel voortzetten

Criteria

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen, zodanig dat:

  • De bestuurlijke behandeling ordentelijk plaats vindt op basis van kwalitatieve stukken.
  • De sturing op risico’s transparant en beheersbaar geschiedt.
  • Verordeningen en beleidsregels actueel, bruikbaar en rechtmatig zijn.
  • Regeldruk tot een minimum beperkt wordt.
  • Communicatie over beleids- en besluitvorming bijdraagt aan de ambities en doelen uit de beleidscyclus.
  • We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid.
  • Inkoop gebeurt conform het beleidskader inkoop- en aanbestedingsregels.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

Formatie Sociaal Wijkteam; overhead

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 2.1.1 "Formatie Sociaal Wijkteam"

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25