Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2022 blijft werken vanuit de volgende 4 principes:

  1. We werken opgavegericht
  2. We zijn gastvrij en maken het mogelijk
  3. We zijn professional partner en
  4. We zijn vernieuwend.

Deze principes zijn uitgewerkt in onze organisatievisie ‘Op Koers’. In 2022 zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het opgavegericht werken. Deze manier van werken stelt de opgave in de stad centraal en organiseert haar werkprocessen vervolgens op basis van deze opgave. Met andere woorden: maatwerk. Op deze wijze voegen we waarde toe en dragen we bij aan Zwolle als bloeiende en groeiende stad.

Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm.

Onverminderd blijft digitalisering belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het effect van covid is de keuze om deels digitaal te blijven werken (hybride werken). In 2022 zal dit verder uitgewerkt worden en zal het ingebed worden in onze organisatie. Andere specifieke thema's voor 2022 zijn cybersecurity en continuiteit van dienstverlening.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
 

Doel

Omschrijving

 Berap 1 

2023

2024

2025

2026

9.1.1

CAO gevolgen 2022; thuiswerkvergoeding

233.083

9.1.1

 - Dekking uit loonsom afdelingen

     -233.083

9.1.1

Verbouwing Stadskantoor tbv BOA'S

        45.000

           2.670

           2.670

           2.670

           2.670

9.1.1

Vervanging dienstauto's 2022

      264.250

9.1.1

 - Dekking uit vrijvallende kapitaallasten inruilauto's

     -264.250

9.1.3

Formatie afdeling informatievoorziening

        50.000

9.1.3

Buurt voor Buurt

150.000

9.1.3

ICT van investering naar exploitatie; hogere bijdrage ONS

      399.500

9.1.3

 - Dekking lagere kapitaallasten ICT en vervallen BYOD vergoeding

     -399.500

9.1.3

Technische wijzigingen binnen programma 9

                   0

9.1.4

Formatie Sociaal Wijkteam; overheadkosten (zie ook doel 10.1.1)

      192.739

      192.739

      192.739

      192.739

      192.739

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

      437.739

      195.409

      195.409

      195.409

      195.409

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25