Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Het college is ambitieus. Dat vraagt een organisatie die de politiek bestuurlijke ambities op een professionele manier ondersteunt en uitvoert, en medewerkers die het beste uit zichzelf en uit elkaar halen. De stad is gebaat bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Door het bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen.

De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders te kijken, anders te denken en anders te doen.

Corona en hybride werken stelt nieuwe vragen aan onze organisatie t.a.v. onze manier van werken. We zijn flexibel en de omstandigheden blijven onze adaptiviteit vragen. We investeren in Opgavegericht werken omdat dat ons in staat stelt om vraagstukken integraal op te pakken. De arbeidsmarkt verandert. Dat vraagt continue aandacht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven voor de talenten die we nodig hebben.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving.

Criteria

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad, zodanig dat:

  • Medewerkers ruimte krijgen voor initiatief, uitnodigend zijn en zich faciliterend opstellen.
  • Medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
  • Leidinggevenden in staat zijn om hun medewerkers te ontwikkelen en te stimuleren om de (strategische) ambities van de gemeente Zwolle te realiseren.
  • We een aantrekkelijke werkgever zijn door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
  • Burgers en organisaties de gemeente Zwolle ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand.
  • Het aantal medewerkers met een garantiebaan minimaal het door het Rijk vastgestelde streefgetal is.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1

Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1

CAO gevolgen 2022; thuiswerkvergoeding

Budgettair neutraal

De CAO-gemeenten 2021-2022 is recentelijk definitief vastgesteld. Onderdeel hiervan is een thuiswerkvergoeding van € 2,-- per dag. Binnen de loonsom van de verschillende afdeling is voor 2022 iets meer loonsom (0,26%) beschikbaar dan nodig is voor de vastgestelde CAO. Dit bedrag (totaal € 233.038) verminderen we bij de afdelingen en gebruiken we ter dekking van de thuiswerkvergoeding. Of dit bedrag voldoende is voor de totale vergoedingen 2022 is nu nog moeilijk in te schatten. Als elke medewerker gemiddeld 2 dagen thuiswerkt moet dit voldoende zijn. Mocht er uiteindelijk meer uitbetaald moeten worden voor de thuiswerkvergoeding dan komen we hier in Berap II op terug.

Afwijkingen op kredieten Berap 2022-1

Afwijking op kredieten uit Berap 2022-1

Verbouwing stadskantoor tbv Boa's

Budgettair neutraal

De teams BOA's en Parkeerhandhavers worden qua huisvesting samengevoegd; nu zijn ze nog gehuisvest op verschillende locaties. Binnen kantoortijd (6.30 - 19.00 uur) kan gewerkt worden op verdieping 3 van het Stadskantoor. BOA’s werken echter ook in de avonden tot 23.00 uur en de weekenden van 9.00-23.00 uur. Dan zijn de gebouwen gesloten en op alarm gezet door de beveiliging. Dit geldt niet voor de fietsenstalling in het Stadskantoor. Om nu buiten de kantoortijden de BOA's te kunnen huisvesten dient in de fietsenstalling een deel verbouwd te worden. Totale kosten van deze verbouwing: € 45.000. De kapitaallasten (€ 2.670) kunnen gedekt worden binnen de huidige budgetten (doel 7.2.3).

Vervanging dienstauto's 2022

Budgettair neutraal

Het vervangingsschema van de bedrijfswagens laat voor 2022 de vervanging van negen auto's zien. De totale kosten van deze vervanging bedraagt € 494.250. Opgemerkt dient te worden dat dit nog vier auto's uit 2021 betreft waarvoor vanuit het krediet is nog € 230.000 beschikbaar is. Aanvullend wordt nu € 264.250 als aanvullend krediet aangevraagd. De kosten worden gedekt vanuit de vrijvallende kapitaalslasten van de auto's die worden ingeruild.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25