Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen.

In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
 

Doel

Omschrijving

 Berap 1 

2023

2024

2025

2026

10.1.1

Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 2.1.1 en 9.1.4)

-300.000

10.1.1

Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO - Dekking Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 1.1.2; 2.3.1; 2.3.2; 3.1.2 en 3.3.1)

     -661.000

     -661.000

     -661.000

     -661.000

     -661.000

10.1.1

Invoering Omgevingswet FLO - Dekking middelen gemeentefonds (zie doel 6.3.1)

     -200.000

10.1.1

Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren Stadsdeel Midden - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 7.1.1)

       -56.000

10.1.1

Omgevingsveiligheidsdienst - Dekking gemeentefonds

       -26.000

       -26.000

10.1.1

Zwolle gaat AAN - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 8.1.2)

       -80.000

10.1.1

 - Dekking toevoegen aan stelpost functioneel te ramen inkomsten 

        89.000

        89.000

      129.000

      189.000

10.1.1

OZB

       -21.000

10.1.1

Externe rente/renteverrekeningen

      131.000

10.1.1

Kosten als gevolg van stijging energieprijzen

   1.500.000

10.1.1

Vrijval kapitaallasten

     -474.000

10.1.1

 - Dekking: Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 2.2.1)

     -497.883

10.1.1

 - Dekking uit reserve NUTW Fysiek (zie doel 7.3.4)

     -390.716

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

 -1.049.599

     -598.000

     -598.000

     -532.000

     -472.000

Totaal

   4.693.600

        78.250

        93.000

        93.000

        93.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25